Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA

 

Dyrektor – mgr Danuta Adamczyk

 

Wicedyrektor – mgr Joanna Maląg

 

Rada Pedagogiczna – 13 nauczycieli

Pracownicy administracji i obsługi – 16 osób

Rada Rodziców

 

Kompetencje dyrektora i wicedyrektora określa Karta Nauczyciela

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej

Kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców