Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

  Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

 

Podstawa prawna:

 

1.        art. 40, 41, 42, 43, 44 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

2.        Statut  Przedszkola Miejskiego nr 8.

 

I. Postanowienia wstępne

§ 1.

1.    Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 8

im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu.

2.    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych  zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3.    Rada pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w  sprawach związanych z bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacją placówki.

4.    Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

II. Skład i struktura rady pedagogicznej

§ 2.

1.     W skład rady wchodzą:

a)         dyrektor jako przewodniczący

b)         wicedyrektor, nauczyciele jako członkowie

 

§ 3.

1.     W zebraniach rady lub w określonych punktach porządku tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, goście:

a)         doradca metodyczny,

b)         przedstawiciel poradni zdrowia, psychologiczno- pedagogicznej terapeutycznej, itp.

c)          przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub fundacji zajmujących się dziećmi, lub organizacji związkowych,

d)         przedstawiciele rodziców danej grupy dziecięcej lub rady rodziców,

e)         przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

f)          pracownicy administracyjni i obsługowi placówki,

g)         inne osoby, jeśli rada uzna ich obecność za celową lub potrzebną

 

 

 

III. Cele, zadania i kompetencje

§ 4.

1.     Rada pedagogiczna jest organem współkierującym placówką, mającym na celu:

a)       dbanie o jakość placówki poprzez: tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej przedszkola, współdecydowanie o kierunku rozwoju oraz aktywny udział w mierzeniu jakości pracy placówki, 

b)       wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka i upowszechnianie wiedzy o rozwoju dziecka.

 

§ 5.

1.    Do  kompetencji stanowiących rady należy:

a)       opracowywanie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola,  

b)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

c)        podejmowanie uchwał w sprawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, programu profilaktyki i programu wychowawczego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,

d)       ustalanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)       przygotowywanie projektu zmian do statutu,

f)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkolaków, za wyjątkiem dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

§ 6.

1.    Rada opiniuje:

a)       organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień,

c)        propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i  zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

d)       projekt planu finansowego w ramach budżetu i dochodów własnych.

 

§ 7.

1.    Rada wnioskuje w sprawach:

a) doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

b) oceny pracy nauczyciela,

c)       dotyczących odwołania nauczyciela z funkcji wicedyrektora i dyrektora.

 

§ 8.

IV. Prawa i obowiązki przewodniczącego i członków rady

1.     Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:

a) prowadzenia i przygotowywania zebrań Rady,

b) powiadamiania wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę terminarzem jej spotkań. Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem zebrania. W przypadku zebrania nadzwyczajnego tygodniowy termie nie musi być przestrzegany.

c)       tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu pracy przedszkola,

d)       dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, przedstawianie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,

e)       realizacji uchwał rady,

f)        oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

g)       zapoznawania na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i związanego z działalnością placówki,

h) informowania na bieżąco o działalności placówki i jakości jej pracy.

 

2.    Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do:

a)       współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,

b)       czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej Komisji, do których zostali powołani oraz w wewnętrznym samokształceniu

c)       realizowania uchwał Rady Pedagogicznej,

d)       przestrzegania prawa przedszkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów,

e)       składanie przed Radą sprawozdań z przydzielonych zadań,

f)        nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

3.    Komisje Rady Pedagogicznej

a)      Rada Pedagogiczna może powołać w każdym roku szkolnym, w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje,

b)     działalność komisji stałych lub doraźnych może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności pracy przedszkola i pracy nauczycieli,

c)      komisje doraźne mogą być powoływane do opracowywania określonych problemów i realizowania zadań wynikających z organizacji pracy przedszkola,

d)     pracą komisji kieruje jej przewodniczący powołany przez przewodniczącego Rady,

e)     komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

 

 

V. Organizacja pracy

§  9.

1.    Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami, planami, regulaminami i terminarzem spotkań.

2.    Rada obraduje na zebraniach plenarnych, które mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub 1/3 członków rady, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w jego połowie i na zakończenie.

3.    Nadzwyczajne posiedzenia rady pedagogicznej mogą być organizowane w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba uzyskania opinii lub podjęcia uchwały rady pedagogicznej.

4.    Pozostałe spotkania odbywają się zgodnie z terminarzem i bieżącymi potrzebami placówki.

5.    Zebrania rad pedagogicznych odbywają się po zakończeniu  zajęć w placówce.

 

VI. Tryb podejmowania uchwał

§ 10.

1.    Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

2.    Głosowanie nad uchwałą Rady może się odbywać w głosowaniu jawnym lub tajnym.

3.    Tryb głosowania nad uchwałą zatwierdza Rada w głosowaniu jawnym.

4.    Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.

5.    Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym, uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem.

6.    Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7.    Podjęte uchwały zamieszczane są w księdze uchwał (rejestr uchwał przechowywany w kancelarii dyrektora) i zawierają: nazwę i numer uchwały, datę uchwały, przedmiot uchwały, podstawę uchwały, część szczegółową treść zawarta w paragrafach) oraz podpis przewodniczącego.

 

VII. Sposób dokumentowania działalności i posiedzeń

§ 11.

1.    Zebrania są protokołowane. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzony w terminie 7 dni i wpisywany do księgi protokołów.

2.    Protokół zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant wyznaczony na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu rady przez przewodniczącego, przy aprobacie rady.

3.    Protokół powinien określać datę, godzinę zebrania, listę obecności jej  członków, przebieg rady oraz wnioski i uchwały.

4.    Wszelkie uwagi i poprawki do treści protokołu wnosi się na najbliższym posiedzeniu rady, po dyskusji i przegłosowaniu.

5.    Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 10 dni od sporządzeni protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

6.    Posiedzenia Rady Pedagogicznej rozpoczyna się od: zatwierdzenia porządku obrad, zapoznania z realizacją uchwał i wniosków oraz wniesienia uwag do protokołu z poprzedniego zebrania.

7.    Protokół sporządza protokolant wybrany na początku roku szkolnego, z pośród członków Rady.

8.    KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ jest podstawowym dokumentem Rady Pedagogicznej. Księga protokołów jest opieczętowana, podpisana przez dyrektora i przechowywana w jego gabinecie.

9.    Księga protokołów może być udostępniona – tylko na terenie placówki do wglądu wszystkim członkom rady, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny. Innym osobom księga może być udostępniona po podjęciu stosownej uchwały przez  radę.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 12.

W realizacji swych zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce Radą Rodziców.

§ 13.

Działalność rady jest zgodna z obowiązującym prawem.

§ 14.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.