Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Załącznik

do Zarządzenia Nr 4/19

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8

 w Kołobrzegu

z dnia  1 marca 2019 r.

 

 

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

w Przedszkolu Miejskim Nr 8 im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu

 

I.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 

1.       Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Kołobrzegu, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

      2. Fundusz tworzy się z:

1) corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony w obowiązujących przepisach, wraz ze zwiększeniami lub zmniejszeniami, podlega przekazaniu w wysokości do 75%  tej kwoty do 31 maja, pozostała część do 30 września,

2) darowizn oraz zapisów osób fizycznych i prawnych,

3) odsetek od środków Funduszu,

4) wpływów z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

5) inne środki określone w odrębnych przepisach.

     3. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

     4. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

     5. Zakładowym Funduszem administruje Dyrektor, a każdorazowy przydział środków uzgadniany jest z upoważnionym członkiem zakładowej organizacji związkowej

     6. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 w Kołobrzegu ustala ze Związkami Zawodowymi regulamin i zapoznaje z  nim pracowników przedszkola.

     7. Plan wydatkowania środków, który ustalany jest corocznie w terminie do 31 marca po otrzymaniu naliczenia  przez Komisję ZFŚS, który  zawiera podział środków funduszu na poszczególne rodzaje działalności i podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora i Związki zawodowe działające w placówce.

 

II. ŹRÓDŁA TWORZENIA FUNDUSZU

§ 2

1.    Fundusz tworzy się:

a/ dla nauczycieli dokonuje się odpisu w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. A i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej;

b/  dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na Fundusz w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent kwoty brutto

c/ dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli przebywających na urlopach wychowawczych dokonuje się odpisu na Fundusz w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

d/ 6,25% podstawy naliczania, czyli przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do korzystania z opieki pracodawcy,

e/ odpisy w wysokości 6,25% podstawy naliczania na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

 

   III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§ 3

 

Kwota naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na dany rok kalendarzowy podlega podziałowi na realizację dwóch celów:

1.       Świadczenia socjalnego, w tym:

 

·         dofinansowanie świadczeń sanatoryjnych pracowników i emerytów organizowanych we własnym zakresie,

·         świadczenia urlopowe dla nauczycieli,

·         dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, organizowanego we własnym zakresie,

·         dofinansowanie do krajowych i zagranicznych wycieczek i innych form turystyki grupowej organizowanych w ramach działalności komisji do spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

·         finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez artystycznych, integracyjnych i okolicznościowych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych  i rozrywkowych (m.in. zakup biletów wstępu do kina, teatru, opery itp.) organizowanych przez pracodawcę,

·         losowe zapomogi pieniężne bezzwrotne,

·         bezzwrotne socjalne  zapomogi pieniężne udzielane osobom znajdującym się w szczególnie    trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,

·         pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym i wiosennym w formie świadczeń rzeczowych lub świadczeń pienięznych,

·         dofinansowanie zbiorowej działalności socjalnej (np. organizacja choinki dla dzieci i zakup paczek noworocznych dla dzieci do 14 roku życia),

 

1.       Pożyczki mieszkaniowe:

a)      finansowanie pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe (remont i modernizację mieszkań lub domów jednorodzinnych) na warunkach określonych w regulaminie i umowie zawieranej przez zakład pracy z pożyczkobiorcą.

 

 

IV. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

§ 4

 

Ze świadczeń Funduszu określonych  w § 3 mogą korzystać:

1.       Pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Miejskim nr 2  w Kołobrzegu na podstawie umowy o pracę lub mianowania bez względu na okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy,

2.       Emeryci i renciści – byli pracownicy Przedszkola Miejskiego nr  8 w Kołobrzegu.

3.       Za członków rodziny, uważa się:

a)      Współmałżonka, konkubenta  prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe,

b)       pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie do lat 18, a jeśli kształcą się w systemie dziennym do czasu jego  ukończenia, 

c)       dzieci uczące się w systemie dziennym i nie pracujące do 25 roku życia oraz  dzieci pozostałe po  zmarłych pracownikach utrzymujące się z renty po pracowniku, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia,

4.       Osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi,  których ostatnim miejscem zatrudnienia było Przedszkole nr 8

§ 5

1.       Świadczenie z Funduszu określone w § 3, proponuje i przedstawia dyrektorowi do akceptacji Komisja Socjalna,

2.       Komisja nie ma uprawnień decyzyjnych lecz jest organem pomocniczym, opiniująco – doradczym Dyrektora.

 § 6

 

1.      Wysokość przyznanych świadczeń osobom uprawnionym jest zróżnicowana i  uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

2.      Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dokonuje Komisja Socjalna na podstawie złożonych oświadczeń majątkowych lub innych dokumentów, a także znanych członkom Komisji faktów i zdarzeń.

§ 7

 

1.       Raz do roku npracownik i emeryt/rencista  skąłda oświadczenie  majątkowe( załącznik nr 1), wypełnione na podsaei rocznego zeznania podatkowego, które ma na celu ustalenie średniej wysokości wszystkich dochodów przypadających na jednego członka rodziny oraz liczby członków rodziny uprawnionych do korzystania ze świadczeń. Każdorazowo przy staraniu się o jakąkolwiek pomoc z funduszu , pracownik ma obowiązek uaktualniać powyższe oświadczenie. Nowozatrudnieni pracownicy składają informację o dochodach  ostatnich trzech miesięcy w chwili składania wniosku po raz pierwszy.

2.       Oświadczenie nalezy złożyć do 15 marca każdego roku osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Uprawniony ni emoże odmóa.ić podania informacji niezbędenj do ustalenia wyskolości świadczenia. Odmowa przekazania tego typu infprmacji automatycznie skutkuje przyznaniem najniższejkwoty świadzczenia.

3.       Wymagane przez pracodawcę złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika w celu ustalenia wysokości świadczenia pozostaje w zgodzie z art.23 ust.1 ustawy z 20 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. nr 101,poz.926 ze zm) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwiatnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Unii Europejskiej PL)

4.       Oświadczenie jest dokumentem w świetle art. 245 kodeksu postepowania cywilnego, a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie może być weryfikowana w trybie art. 253 kodeksu postepowania cywilnego.

5.        Świadczenia przyznawane z Funduszu nie mają charakteru obligatoryjnego (oprócz świadczeń urlopowych nauczycieli) i przyznawane są w ramach posiadanych środków, przy uwzględnieniu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o ich otrzymanie.

6.       Kwoty świadczeń, o których mowa w regulaminie doliczane są do dochodu osoby korzystającej ze świadczenia i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

V.                  K o m i s j a   Z a k ł a d o w e g o  F u n d u s z u   Ś w i a d c z e ń    S o c j a l n y c h

 

§ 8

 

1.        Ogół pracowników wybiera komisję socjalną w składzie: przewodniczący i trzech członków.

2.        Po zebraniu oświadczeń i informacji o uzyskanych dochodach Komisja Socjalna ustala progi dochodowe, na podstawie których określana jest wysokość świadczenia.

 

   I grupa świadczeniobiorców – pracownicy o najniższych dochodach,

II grupa świadczeniobiorców – pracownicy o średnich dochodach,

III grupa świadczeniobiorców – pracownicy o najwyższych dochodach,

IV grupa świadczeniobiorców – pracownicy składający wniosek bez udokumentowania swojej sytuacji materialnej,

3.        Świadczenia socjalne są uznaniowa formą pomocy przyznawaną osobom uprawnionym na ich wniosek,

4.        Wstępnej kwalifikacji wniosków dokonuje „Komisja Socjalna” i w formie zestawienia o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia z Funduszu przedstawia do akceptacji dyrektorowi. W przypadku ubiegania się o pomoc socjalną przez dyrektora o przyznaniu

( nieprzyznaniu) świadczenia z Funduszu akceptacji dokonuje wicedyrektor.

5.        Zestawienie zaakceptowane przez Dyrektora jest podstawą do realizacji celem dokonania stosownych wypłacanych świadczeń,

6.        Wnioski rozpatrywane  się przez Komisję Socjalną w terminie do 30 dni od daty wpływu dokumentów wnioskodawcy.

 

VI.                Zasady przyznawania świadczeń

 

 

A. Zasady finansowania świadczeń urlopowych nauczycieli

 

§ 9

 1. Z odpisu na Fundusz wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia nauczyciela.
 2. Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający na urlopach wychowawczych lub płatnych dla poratowania zdrowia.
 3. Okres zatrudnienia nauczycieli w danym roku szkolnym liczy się od 1 września poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia bieżącego roku.
 4. Przy określeniu wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli bierze się pod uwagę wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub w akcie mianowania. Godziny ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podwyższania tego świadczenia.

 

 

 

 

B. Zasady dofinansowania wypoczynku

 

§ 10

 

1.   O dofinansowanie wypoczynku dla dzeci ubiegać się mogą:

a/ pracownicy administracji i obsługi

b/ nauczyciele

c/ członkowie rodzin pozostający na utrzymaniu pracownika do lat 18 lub do chwili ukończenia kształcenia dziebnnego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat

2.Dofinansowanie wczasów profilaktyczno-leczniczych, sanatoryjnych, przysługuje nauczycielom, pracownikom administracji, obsługi oraz emerytom i rencistom.

 1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie wypoczynku lub wczasów profilaktyczno-leczniczych wypełnia wniosek według załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od ilości zgłoszonych wniosków i posiadanych środków określonych w planie finansowym I powinno byc udokumentowane.

5.      Przedstawiony dowód wpłaty lub skierowanie powinno zawierać następujące dane:

a.       Nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku,

b.      Tytuł zapłaty (tj. opłata za kolonie , obóz itp.),

c.       Imię i nazwisko osoby uprawnionej lub dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,

d.      Imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,

e.      Miejsce i termin wypoczynku,

f.        Kwotę do zapłaty,

6.      Naukę dzieci do 25 roku życia należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lub kserokopią legitymacji szkolnej lub studenckiej.

7.      Dofinansowanie  do wypoczynku  przyznawane jest pracownikowi po przepracowaniu 1 roku, według ustalonych progów.

8.      Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie tylko z jednej z powyższych form wypoczynku.

9.      W przypadku poniesienia przez pracownika kosztów wypoczynku niższych od określonych w poniższej tabeli, pracownik otrzymuje dofinansowanie w odniesieniu do progów dochodowych  okreslonej grupy świadczeniobiorców.

 

 

 

 

Progi dochodowe

Wysokośc dofinansowanie  do wypoczynku

 

I grupa świadczeniobiorców  - 100%

 

400,00zł

 

II grupa świadczeniobiorców – 80%

 

320,00zł

 

III grupa świadczeniobiorców – 70%

 

280,00zł

 

IV grupa świadczeniobiorców - 50%

 

200,00 zł

 

 

 

 

 

 

      C. Zasady dofinansowania świadczeń kulturalno – oświatowych

 

§ 11

1.       Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa, turystyczna dotycząca w szczególności:

a)      organizowania imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów na takie imprezy.

b)      Wycieczek krajowych lub zagranicznych

2.       Kwotę bazową  dofinansowania każdorazowo ustala Komisja  I przedsawia do akceptacji dyrektorowi jako 100 % dofinansowania  dla I grupy świadczeniobiorców.

Dofinasowanie nastepnych grup obliczane  jest w/g  ponizszej  tabeli. 

3.       Dofinansowanie imprez zorganizowanych przyznaje się na podstawie zbiorczej faktury VAT lub rachunku oraz listy uczestników, nie wymagane jest skłądanie wniosku.

4.       Raz w roku dla dzieci  do 14 lat, ( do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 14 lat) są organizowane paczki swiateczne w wysokości 50 zł. na 1 dziecko

Przyznanie paczki jest zróżnicowane i zależne od sytuacji życiowej i materialnej 

rodziny. Wysokość kwoty przeznaczonej na paczki obliczane  jest w/g  ponizszej  tabeli. 

 

Progi dochodowe

Wysokośc dofinansowania  do paczek noworocznych dla dzieci

 

I grupa świadczeniobiorców  - 100%

 

50,00zł

 

II grupa świadczeniobiorców – 90%

 

45,00zł

 

III grupa świadczeniobiorców – 80%

 

40,00zł

 

IV grupa świadczeniobiorców - 50%

 

25,00 zł

 

5.       Zasady i tryb uczestnictwa w imprezach ustalane są każdorazowo i podawane do wiadomości poprzez komunikaty wywieszane na tablicy ogłoszeń.

 

 

Progi dochodowe

 

 

I grupa świadczeniobiorców  - 100%

 

II grupa świadczeniobiorców – 80%

 

III grupa świadczeniobiorców – 70%

 

IV grupa świadczeniobiorców - 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  D. Zasady udzielania pomocy socjalnej, w tym rzeczowej

 

§ 12

 

1.       Pomoc finansowa ze środków Funduszu może być przyznana :

a)      w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,

b)      w razie  długotrwałej lub przewlekłej lub nieuleczalnej choroby,

c)       w razie trudnej sytuacji materialnej

d)       z uwagi na zwiekszone wydatki  w okresie wiosennym i zimowym

 ( np. Świeta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, opał itp)

2.       Pomoc przyznawana jest na umotywowany wniosek pracownika nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

 

§ 13

 

Świadczenia przyznawane są w następujących bezzwrotnych formach:

1.       Zapomogi losowej – niespodziewanego zdarzenia , którego nie można przewidzieć: kradzież, śmierć współmałżonka,  wypadek, klęska zywiołowa, itp. ( załącznik nr 3)

2.       Zapomogi socjalnej w przypadku zaistnienia ( załącznik nr 3a)

a) trudnej sytuacji materialnej

 b) długotrwałej lub przewlekłej  choroby potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim  od specjalisty

3.       Zapomogi pieniężnej -  wpłacanej  z uwagi  na zwiększone wydatkowanie w okresie zimowym i wiosennym  ( załącznik nr 4).

Terminy skałdania wniosków na zapomogę pieniężną -  wpłacaną z uwagi  na zwiększone zapotrzebowanie w okresie zimowym i wiosennym  określa się:

a)       w okresie zimowym -  do 30 listopada

b)       w okresie wiosennym – do 15 marca

4.       Pomocy rzeczowej- polegającej na zakupie określonych towarów ( załącznik nr 4).

 

                                                                                                                                                             Do załącznika 3

Zapomoga losowa

 

Progi dochodowe

Wysokość bezzwrotnej zapomogi

Do załącznika 3

 

I grupa świadczeniobiorców  - 100%

 

1000,00zł

 

II grupa świadczeniobiorców – 80%

 

800,00zł

 

III grupa świadczeniobiorców – 70%

 

700,00zł

 

IV grupa świadczeniobiorców - 50%

 

500,00 zł

 

 

                                                                                                                                                             Do załącznika 3a

                                                                                                    Trudna sytuacja/przewlekłą choroba

Progi dochodowe

Wysokość bezzwrotnej zapomogi

Do załącznika 3a

 

I grupa świadczeniobiorców  - 100%

 

800,00zł

 

II grupa świadczeniobiorców – 80%

 

640,00zł

 

III grupa świadczeniobiorców – 70%

 

560,00zł

 

IV grupa świadczeniobiorców - 50%

 

400,00 zł

Do załącznika 4

                                                                                                                        Zapomoga wiosna/zima  

Progi dochodowe

Wysokość bezzwrotnej zapomogi

Do załącznika 4

 

I grupa świadczeniobiorców  - 100%

 

500,00zł

 

II grupa świadczeniobiorców – 80%

 

400,00zł

 

III grupa świadczeniobiorców – 70%

 

350,00zł

 

IV grupa świadczeniobiorców - 50%

 

250,00 zł

 

E. Zasady przyznawania świadczeń na cele mieszkaniowe

 

§ 14

 

1.       Pożyczka zwrotna z Funduszu na cele mieszkaniowe jest przyznawana pracownikowi natomiast emerytom i rencistom byłym pracownikom przedszkola Przedszkola w wysokości do 5.000,00 zł,

 1. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości  3 % od udzielonej kwoty pożyczki.
 2. Pracownik może wystąpić o pożyczkę mieszkaniową, wypełniając wniosek (załącznik nr 5), pod warunkiem spłaty poprzedniej pożyczki,
 3. Przyznana pożyczka podlega spłacie do  25 miesięcy.
 4. Warunkiem ubiegania sie o pożyczkę jest :

·         Przepracowanie w przedszkolu co najmniej 1 roku

·         Zatrudnienie na czas nieokreslony

6.       Pożyczkobiorca  nie może znajdować się w okresie wypowiedzenia, na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym ani przebywać na zwolnieniu lekarskim powyżej 6 miesięcy. Pożyczkobiorca nie może również posiadać zajęć komorniczych.

 1. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w krótszym terminie, jednak krótszy czas spłaty nie będzie miał wpływu na wysokość naliczonych przy zawieraniu umowy odsetek od udzielonej pożyczki.
 2. W razie nie spłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się w równej wysokości na poręczycieli. W sytuacji nie wpłacania przez pożyczkobiorcę raty pożyczki określonej w umowie (załącznik nr 6)  , różnicę kwot pokrywają poręczyciele. Pracownik udzielający poręczenia musi być zatrudniony na czas nieokreślony, nie może znajdować się w okresie wypowiedzenia, urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym ani przebywać na zwolnieniu lekarskim powyżej 6 miesięcy.  Nie może również posiadać zajęć komorniczych.
 3. Wysokość świadczonej pomocy, wysokość rat oraz termin jej spłaty ustala dyrektor zakładu w umowie zawartej z pożyczkobiorcą  lub wicedyrektor w przypadku ubiegania się o pożyczkę przez dyrektora.

10.   Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości. Obowiązku natychmiastowej spłaty nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę, rentę, do innej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta lub zwalnianych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

11.   W razie śmierci pożyczkobiorcy pożyczka zostaje umorzona pod warunkiem przedłożenia oświadczenia członków rodziny zmarłego o całkowitym wydatkowaniu jej za życia pożyczkobiorcy.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 

1.       Na wniosek Komisji dyrektor może podjąć decyzje o zwiekszeniu wypłacanych wszystkim uprawnionym kwot świadczeń socjalnych ( oprócz świadczenia urlopowego dla nauczycieli) w sytuacji, gdy stopień wykorzystania środków funduszu w danym roku kalendarzowym umozliwia zwiekszenie wysokości kwot świadczeń.

2.       Dyrektor, w drodze weryfikacji, ma prawo zażądać od pracownika rocznego zeznania podatkowego  w celu potwierdzenia  danych w złozonym oświadczeniu.

3.       Decyzja dyrektora w sprawie przyznanych świadczeń jest ostateczna I nie podlega uzasadnieniu.

 

§ 16.

 

Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane są w formie aneksów uzgodnionych ze związkami zawodowymi.

 

§ 17.

 

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez związki zawodowe

z dniem 1.03.2019 roku.

 

§ 18.

 

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

1.       Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach brutto  pracownika ubiegającego się o świadczenia z ZFŚS.

2.       Załącznik nr 1a – oświadczenie o dochodach brutto  emeryta/rencisty ubiegającego się o świadczenia z ZFŚS.

3.       Załącznik nr 1b – zgoda na przetwarzanie danych osobowych bylego  pracownika ubiegającego się o świadczenia z ZFŚS.

4.       Załącxcznik 1c – klauzula infprmacyjna o pozyskiwaniu danych osobowych dl aemerytów/rencistów

5.       Załącznik nr 2 – wniosek o dofinansowanie wypoczynku  lub wczasów profilaktyczno – leczniczych

6.       Załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie zapomogi losowej i socjalnej

7.       Załącznik nr 4 -  wniosek o przyznanie zapomogi  pieniężnej z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie wydatków w okresie  zimowym I wiosenym oraz o przyznanie pomocy rzeczowej

8.       Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe.

9.       Załącznik nr 6 – umowa pożyczki na cele mieszkaniowe.

 

                                                                               

                                                                                           Podpis Dyrektora Przedszkola:

 

 

 

Podpis prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Kołobrzegu:

                                                                                                     

 

 

 

 

_______________________________                                                                                       Załącznik nr 1   do                                                             Regulaminu ZFŚS

_______________________________                                                                                     PM nr 8 w Kołobrzegu

                                                                                                                                     

                   (imię i nazwisko,  stanowisko)

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  O UZYSKANYCH DOCHODACH PRZEZ PRACOWNIKÓW

 

1.Zgodnie z postanowieniami Regulaminu ZFŚS wyrażam wolę złożenia oświadczenia
o wysokości uzyskanych dochodów za rok …………………………..

 

2. Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym razem ze mną pozostają następujący członkowie rodziny:

Nazwisko i imię

       kwota dochodu **

stopień pokrewieństwa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączny dochód brutto  całego gospodarstwa**

 

 

* - wpisać odpowiednio: 

małżonek” (bez względu na to czy jest to: maż, żona, konkubent)

dziecko” (bez względu na to czy jest to dziecko własne, adoptowane, przysposobione, na wychowaniu), 

** - wpisać łącznie dochód uzyskany w poprzednim roku lub z ostatnich trzech miesięcy w przypadku osób nowozatrudnionych ze wszystkich źródeł (umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, stypendia, dochody z najmu i dzierżaw, alimenty, emerytury, renty, inne świadczenia z ZUS, zasiłki z MOPS

 

3.Oświadczam że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za wpisanie danych nieprawdziwych.

_________________________________

(data i podpis wnioskodawcy)        

L U B

 

4.Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o wysokości dochodów
i proszę o przyznawanie świadczenia w wysokości odpowiadającej najwyższej grupie zarobkowanie.

_________________________________

                (data i podpis wnioskodawcy   )             

 

 

Propozycja Komisji do Spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia_______________

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przydzielono do grupy świadczeniobiorców.

 I ,           II ,           III ,         IV ,                                              Podpisy członków Komisji:

 

 

 

 

Załącznik nr 1a   do Regulaminu ZFŚS

_______________________________                                                                     PM nr 8 w Kołobrzegu

                                                                                                                                    

                             (imię i nazwisko)           

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

  O  UZYSKANYCH DOCHODACH PRZEZ EMERYTÓW /RENCISTÓW

 

1. Ja niżej podpisana/ny,  wyrażam zgodę na  złożenie oświadczenia
o wysokości uzyskanych dochodów na podstawie rocznego PIT-u w roku ________  w związku z koniecznością dokonywania przez Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu odpisu na ZFŚS oraz jako podstawę do przyznawania świadczeń socjalnych przewidzianych Regulaminem .

 

2. Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym razem ze mną pozostają następujący członkowie rodziny:

Nazwisko i imię

       kwota dochodu **

stopień pokrewieństwa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączny dochód brutto  całego gospodarstwa**

 

 

* - wpisać odpowiednio: 

małżonek” (bez względu na to czy jest to: maż, żona, konkubent)

dziecko” (bez względu na to czy jest to dziecko własne, adoptowane, przysposobione, na wychowaniu), 

** - wpisać łącznie dochód uzyskany w poprzednim roku lub z ostatnich trzech miesięcy w przypadku osób nowozatrudnionych ze wszystkich źródeł (umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, stypendia, dochody z najmu i dzierżaw, alimenty, emerytury, renty, inne świadczenia z ZUS, zasiłki z MOPS

 

3.Oświadczam że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za wpisanie danych nieprawdziwych.

_________________________________

(data i podpis wnioskodawcy)        

L U B

 

4.Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o wysokości dochodów
i proszę o przyznawanie świadczenia w wysokości odpowiadającej najwyższej grupie zarobkowanie.

_________________________________

                (data i podpis wnioskodawcy   )             

 

 

Propozycja Komisji do Spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia_______________

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przydzielono do grupy świadczeniobiorców.

 I ,           II ,           III ,         IV ,                                              Podpisy członków Komisji:

 

 

                                                            Załącznik nr 1b  do Regulaminu ZFŚS

_______________________________                                                                     PM nr 8 w Kołobrzegu

                                                                                                                                    

                             (imię i nazwisko, )           

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BYŁEGO PRACOWNIKA

 

1. Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych                               oraz art. 22 ust. 1 i 2  Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.                                                          (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ) wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: adresu zamieszkania, adresu do korespondencji,  numerów telefonów , numeru konta, danych o uzyskanych dochodach, o stanie zdrowia w celu niezbednym   do przyznania mi świadczeń socjalnych przewidzianych Regulaminem ZFŚS.

 

 

 

 

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 

 

                                                                                              ………………………………..

* niepotrzebne skreślić                                               (data i podpis oświadczającego )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Załącznik nr 1c 

do Regulaminu ZFŚS                                                                     PM nr 8 w Kołobrzegu

 

Klauzula informacyjna przy bezpośrednim pozyskiwaniu danych

dla emerytów, rencistów pobierających świadczena ZFŚŚ

 

Zgodnie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy , ul. Bociania  4a, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 3521919, e-mail: dyrektor@pm8kg.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Miejskim Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu: tel. 693758674 lub adresem e-mail: b.parus@pm8kg.pl
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000 ze zm.), w celu przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprwanione do uzyskania danych osobowych na podsawie przepisów prawa lub przyznania świadzceń socjalnych.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. PosiadaPan/Pani prawo do: żądania od administratora dostęopu do danych osobowych, prawo do ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ora zprawo do cofnięcia zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urządu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym I jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w psoostałym zakresie jest dobrowolne

 

Podpis pracownika                                                                                                                Podpis Administratora Danych

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu ZFŚS

PM nr 8 w Kołobrzegu

                                                                                                                                   

 

WNIOSEK

O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU / WCZASÓW PROFILAKTYCZNO – LECZNICZYCH, SANATORYJNYCH

 

Nazwisko i imię _____________________________________

Adres zamieszkania __________________________________

Stanowisko ________________________________________

Nazwisko i imię dziecka _______________________________

Forma wypoczynku __________________________________

Termin wypoczynku __________________________________

 

Wnoszę o wypłatę w/w świadczenia.  

<s> </s>

Świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 kk potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

                                                     

                                                                                                                                    

__________________________

(podpis wnioskodawcy)

 

Fakturę na kwotę _________________________________  za w/w wypoczynek okazano.

 

W dniu ______________________________ przyznaję/nie przyznaję*

w/w świadczenie w kwocie _______________________________

słownie: __________________________________  

 

 

 

                                                                               ZATWIERDZAM                                                                           

…………………………………………                                                              ………………………………………

           /podpisy członków Komisji /                                                                                                            /podpis dyrektora/

…………………………………………

 

…………………………………………

 

…………………………………………

            /podpis przewodniczącej

zakładowych związków zawodowych

 

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu ZFŚS

PM nr 8 w Kołobrzegu

                                                                                                                              

……………………………………………………..

……………………………………………………

   (imię i nazwisko, adres domowy)

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAPOMOGI LOSOWEJ

Proszę o udzielenie mi bezzwrotnej zapomogi :………………………………………………….

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

(data i podpis wnioskodawcy)

 

Wnioskodawca  ______________________________________ jest zatrudniony(a), jest emerytem/rencistą w Przedszkolu Miejskim nr  8  w Kołobrzeg.

Propozycja Komisji do Spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  z dnia……………………

 

Przyznano świadczenie w wysokości _________________ zł.

 

 

                                                                               ZATWIERDZAM                                                                           

…………………………………………                                                              ………………………………………

           /podpisy członków Komisji /                                                                                                            /podpis dyrektora/

…………………………………………

 

…………………………………………

 

…………………………………………

            /podpis przewodniczącej

zakładowych związków zawodowyc

 

\

 

Załącznik nr 3 a

do Regulaminu ZFŚS

PM nr 8 w Kołobrzegu

                                                                                                                              

……………………………………………………..

……………………………………………………

   (imię i nazwisko, adres domowy)

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAPOMOGI SOCJALNEJ ( TRUDNA SYTUACJA/PRZEWLEKŁA CHOROBA)

Proszę o udzielenie mi bezzwrotnej zapomogi :………………………………………………….

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

(data i podpis wnioskodawcy)

 

Wnioskodawca  ______________________________________ jest zatrudniony(a), jest emerytem/rencistą w Przedszkolu Miejskim nr  8  w Kołobrzeg.

Propozycja Komisji do Spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  z dnia……………………

 

Przyznano świadczenie w wysokości _________________ zł.

 

 

                                                                               ZATWIERDZAM                                                                           

…………………………………………                                                              ………………………………………

           /podpisy członków Komisji /                                                                                                            /podpis dyrektora/

…………………………………………

 

…………………………………………

 

…………………………………………

            /podpis przewodniczącej

zakładowych związków zawodowyc

 

 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu ZFŚS

PM nr 8 w Kołobrzegu

                                                                                                                                

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(imię i nazwisko, adres domowy)

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

a) Zapomogi z uwagi na zwiększone wydatkowanie w okresie …………………………….

 

b) Zapomogi rzeczowej  

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

(data i podpis wnioskodawcy)

 

Wnioskodawca  ______________________________________ jest zatrudniony(a), jest emerytem/rencistą w Przedszkolu Miejskim nr  8  w Kołobrzeg.

Propozycja Komisji do Spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  z dnia……………………

Przyznano świadczenie w wysokości _________________ zł.

 

                          ZATWIERDZAM

…………………………………………                                                              ………………………………………

           /podpisy członków Komisji /                                                                                                            /podpis dyrektora/

…………………………………………

 

…………………………………………

…………………………………………

            /podpis przewodniczącej

zakładowych związków zawodowych

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do Regulaminu ZFŚS

PM nr 8 w Kołobrzegu

                                                                                                                                  

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(imię i nazwisko, adres domowy)

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

(POŻYCZKA NA CELE MIESZKANIOWE)

 

 

Proszę o przyznanie mi pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości; ………………………………..

Słownie;  ……………………………………………………………………………………

 

     Jako poręczycieli proponuję:

 

 1. ………………………………………….. ……………………………………………

(nazwisko i imię , adres, nr Dowodu Osobistego)

 

 1. ………………………………………….. ……………………………………………

(nazwisko i imię , adres, nr Dowodu Osobistego)

 

………………………………………………

                                                                                                                 / data i podpis wnioskodawcy/

 

 

 

 

                                                                               ZATWIERDZAM                                                                           

…………………………………………                                                              ………………………………………

           /podpisy członków Komisji /                                                                                                            /podpis dyrektora/

…………………………………………

 

…………………………………………

 

…………………………………………

            /podpis przewodniczącej

zakładowych związków zawodowych

 

 

 

 

Załącznik nr 6

do Regulaminu ZFŚS

PM nr 8 w Kołobrzegu                                                                                                                                    

 

UMOWA POŻYCZKI NR ……./ …………….

 

Zawarta w Kołobrzegu  w dniu ……………………..., pomiędzy:

Przedszkolem Miejskim nr 8 z siedzibą w Kołobrzegu ul. Bocianiej 4a , reprezentowaną przez:

Dyrektora  – Panią Danutę Adamczyk zwaną dalej POŻYCZKODAWCĄ a

Panią  zam. ………………………………………………………  legitymującym/ą się dowodem osobistym ………………………………. PESEL ……………………………………..zatrudnionym/ą w Przedszkolu Miejskim nr 2 zwanym/ą dalej POŻYCZKOBIORCĄ

§ 1

 

1.      Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia ………………………. roku, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach określonych w Regulaminie ZFŚS Przedszkola Miejskiego nr 8 w Kołobrzegu z dnia 01.03.2019r pożyczki w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2.      Pożyczka udzielona jest ze środków ZFŚS Przedszkola Miejskiego nr 8 w Kołobrzegu i przeznaczona jest na remont łazienki.

3.    Pożyczkodawca przedstawi do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki po podpisaniu niniejszej umowy.

 

§ 2

 

1.      Pożyczka udzielona jest na okres od ……………………………...  do ……………………………….

2.      Spłata udzielonej pożyczki odbywa się w schemacie równych rat kapitałowych płatnych co miesiąc.

3.      Pożyczka oprocentowana jest od dnia ……………………………….w wysokości 3 % w stosunku rocznym.

4.      Odsetki są wyznaczane od kapitału pozostającego do spłaty.

5.      Szczegółowy plan spłaty pożyczki jest zawarty w „Harmonogramie spłaty pożyczki           z ZFŚS”

6.      Udzielona pożyczka wraz z naliczonym oprocentowaniem wg „Harmonogramie spłaty pożyczki z ZFŚS” kwocie ......................... złotych podlega spłaci w ratach miesięcznych.

7.      Pierwszą wpłatę w kwocie .................. złotych stanowią  naliczone odsetki. Od 1 – 23 raty w kwocie .................. złotych, 24 rata w kwocie................ Raty płatne są do 15 dnia każdego miesiąca emeryci/renciści =, do 01. Dni akażdego miesiąca – nauczyciele, do 27 dnia każdego miesiąca – pracownicy niepedagogiczni

8.      Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do dokonywania potrąceń należnych rat, o których mowa w ust. 3, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą na konto ZFŚS .

9.      W emeryta/rencisty,  Pożyczkobiorca zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki na konto  ZFŚS nr

57 1020 2821 0000 1502 0108 0209

 

 

 

§ 3

 

1.      Spłata wszystkich wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.

2.      Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z należnymi odsetkami w razie:

1/ wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez pracownika,

2/ rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 kodeksu pracy,

3/rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.

3.      Rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejście pożyczkobiorcy na emeryturę lub rentę nie powoduje zmiany warunków udzielenia pożyczki, zawartych w niniejszej umowie.

§ 4

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 5

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

 

Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami w formie poręczenia przez dwóch poręczycieli:

    1. Panią ………………………………………………………………

     Zamieszkałą ……………………………………………………………………………………. 

     Zatrudnioną w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Kołobrzegu

     nr dowodu osobistego ………………………………… PESEL ……………………………………..

    2. Panią …………………………………………………………………

           Zamieszkałą………………………………………………………………………………………

     Zatrudnioną w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Kołobrzegu

     nr dowodu osobistego ………………………………….,  PESEL ……………………………………………….

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub nie spłacania rat w wysokości określonej w zawartej umowie przez wyżej wymienionego, jako solidarnie współodpowiedzialni wyrażamy zgodę na spłacanie należnej kwoty wraz z odsetkami.

1. ..........................................

 

2. ..........................................

         (podpisy poręczycieli)                                              

Stwierdzam własnoręczność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli wymienionych w poz 1 i 2:

 

..........................................................

(pieczęć imienna i podpis  osoby upoważnionej)                                            …………….……………………………               

 

………………………………………………                                                       /  data i podpis pożyczkodawcy/                                                                                                                                                                                          / data i podpis pożyczkobiorcy/                               

 

§ 7

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorcy i Centrum Usług Wspólnych.

 

 

 

                                                                                                                                …………….……………………………               

 

………………………………………………                                                       /  data i podpis pożyczkodawcy/                                                                                                                                                                                          / data i podpis pożyczkobiorcy/