Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

WNIOSEK

O UDOSTEPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art, 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6

września 2001 r.( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz., 1198 ze zm. ) zwracam się z prośbą o

udostepnienie informacji w następującym zakresie:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

SPOSÓB I FORMA UDOSTEPNIENIA INFORMACJI ( wypełnić właściwe pole)

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres...................................................

Przesłanie informacji pocztą na adres ........................................................................

Odbiór osobisty przez wnioskodawcę.

............................................ ........................................................................................

/ miejscowość, data/ / podpis wnioskodawcy/

 

1 Jednostka zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji, zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej za wcześniejszym pisemnym uprzedzeniem

 

Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

kserokopie

inne.................................................................................................................................

Jakie?..............................................................................................................................

Skan dokumentów ……………………………………………………………………………………………………..

Pliki komputerowe ……………………………………………………………………………………………………..