Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

UMOWA NR PM  /         / 2017

O ŚWIADCZENIE USŁUG  PRZEZ  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8

IM. JANA BRZECHWY W KOŁOBRZEGU

 

zawarta w dniu …………………………………………………..            pomiędzy:

 Przedszkolem Miejskim Nr 8 im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu ul. Bociania 4a

zwanym dalej „Przedszkolem” reprezentowanym przez

Dyrektora Przedszkola Danutę Adamczyk

 

a Rodzicem/Opiekunem prawnym zwanym dalej „Usługobiorcą”

Dane osobowe Rodzica /Opiekuna  prawnego dziecka

 

Nazwisko imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zameldowania

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr PESEL

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………….…. wydanego przez …………………………………………………….

e-mail   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon opiekuna 1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon opiekuna 2  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o świadczenie usług przez Przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową na rzecz dziecka.

Dane osobowe dziecka

 

Nazwisko i imię

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zameldowania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr PESEL

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data urodzenia  ………………………………………………. Miejsce urodzenia …………………………………………………………………….………

 

Zwanego dalej „dzieckiem”

 

Numer identyfikacyjny do rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu     ………………………………………………….……………

 

§1.

1.       Podstawa programowa w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg realizowana jest obowiązkowo i bezpłatnie, przez pięć dni roboczych w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 12.30.

2.       Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do lat 5 obejmuje:

1)      opłatę za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawę programową, realizowaną w czasie przekraczającym wymiar zajęć,

2)      opłatę za wyżywienie w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

3.       Usługobiorca wnosi opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zaznaczyć właściwe):

 

1)              [   ] 1,00 zł za każdą  rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu po godz.  12:30,

 

2)              [   ] 0,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu po godz. 12:30, ponieważ dziecko posiada:

                                [    ]        - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

                                [    ]        - opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

3)              [  ] 0,50  za każdą  rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu po godz. 12:30, w przypadku gdy Usługobiorca:

[     ] - jest Rodzicem/ Opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko i  pobiera zasiłek rodzinny

     [    ] - posiada dwoje (i więcej) dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 6     i pobiera zasiłek rodzinny

4.       Opłata za korzystanie z wychowania dziecka w wieku 6 lat obejmuje opłatę za wyżywienie w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

5.       Podstawą obniżenia opłaty określonej w §1. ust.3 pkt 2), 3)  jest przedstawienie przez Usługobiorcę oryginałów dokumentów stanowiących podstawę uzyskania ulgi. W przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę naliczenia opłaty, rodzic zobowiązany jest powiadomić przedszkole najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej zaistnienia.

6.       W ramach opłat określonych w ust. 2 realizowane będą  dwa razy w tygodniu zajęcia z rytmiki od miesiąca września do czerwca każdego roku.

7.       Zajęcia z języka obcego realizowane będą w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

 

§2.

1.       Przedszkole organizuje w czasie pobytu dziecka w przedszkolu wyżywienie. Całodzienna stawka żywieniowa, w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków,  wynosi  6,00 zł.

2.       Usługobiorca wnosi opłatę za wyżywienie za następujące posiłki (zaznaczyć właściwe):

[   ]    I śniadanie   1,20 zł

[   ]    II śniadanie  1,80 zł

[   ]    obiad             3,00 zł

3.      Opłata za pobyt i wyżywienie jest naliczana zaliczkowo „z góry”, za 3 godz. powyżej podstawy programowe, tj. od  godz. 12.30 do 15.30 (1,00 zł  x 3 godz. x ilość dni roboczych) w przypadku ulgi (0.50 zł x 3 godz. x ilość dni roboczych) oraz za 3 posiłki za 6 zł x ilość dni roboczych Opłatę należy regulować na podstawie wystawionego przez Usługodawcę rachunku  do dnia 10 każdego miesiąca,

 

Rozliczenie faktycznego pobytu rejestrowanego kartą  nastąpi w następnym miesiącu.

4.       Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Przedszkola.

5.       Wysokość opłat za pobyt dziecka i wyżywienie  ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg.

6.       Zmiana godzin pobytu dziecka w Przedszkolu i ilości posiłków jest możliwa od 1-ego dnia kolejnego miesiąca i wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

7.       W przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę naliczenia opłaty, Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Przedszkole  w ciągu 7 dni od daty jej zaistnienia.

8.       W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłata naliczana będzie z góry za dany miesiąc i proporcjonalnie rozliczona w kolejnym miesiącu.

9.       Wpłat bez dodatkowych prowizji można dokonywać w Punkcie kasowym Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 12  lub drogą elektroniczną.

10.   Za nieterminowe regulowanie płatności zostaną naliczone odsetki w wysokości ustawowej.

11.   Usługobiorca ponosi koszty za każde wystawione wezwanie do zapłaty w wysokości 11,60 zł.

 

§3.

1.       Usługobiorcy zobowiązują się do rejestrowania pobytu dziecka w Przedszkolu przy pomocy karty zbliżeniowej wydanej po podpisaniu niniejszej umowy.

2.       Każde dziecko otrzymuje bezpłatnie 2 karty.

3.       Wylogowanie dziecka powinno nastąpić po odebraniu go spod opieki nauczyciela.

4.       Na wniosek Usługobiorcy istnieje możliwość zamówienia większej ilości kart dla danego dziecka.

                Koszt zamówienia wynosi:

                 za 1 dodatkową kartę -  8,00 zł

                 za 2 dodatkowe karty - po 6,00 zł za sztukę.

                 za 3  i więcej kart - po 4,00 zł za sztukę.

 

§4.

1.       Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Rozliczenie płatności za korzystanie z usług Przedszkola nastąpi w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca,  w którym została wypowiedziana umowa.

Zwrot za nieobecności dziecka zostanie przekazany Usługobiorcy na wskazany rachunek bankowy na podstawie pisemnego oświadczenia.

2.   Przedszkole ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w Statucie Przedszkola (www.pm8kg.pl).

3.      Przedszkole może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku dwukrotnego nieuregulowania należności w ciągu roku szkolnego i po uprzednim pisemnym dwukrotnym wezwaniu Usługobiorcy do zapłaty.

4.       Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron w formie pisemnej.

5.       Umowa wygasa w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przez kolejne 30 dni kalendarzowe i niepowiadomienia pisemnego  przedszkola o przyczynie nieobecności.

 

§5.

1.    Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………..…………………………...… do dnia…….………………………………. .

2.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

3.    Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji pracy w okresie przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

§6.

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa o systemie oświaty, Statut Przedszkola.

2.       Usługobiorca oświadcza, że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie zobowiązuje się do podania, zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, zmian w tym zakresie.

3.      Usługobiorca oświadcza, że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie zobowiązuje się do podania, zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, zmian bez zbędnej zwłoki, najpóźniej 7 dni od zaistniałej zmiany. 

4.       Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Usługobiorca, drugi egzemplarz Przedszkole Nr 6  trzeci Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu.  

 

 

Data, podpis

 

………………………………………………

          USŁUGOBIORCA

 

                        

Data, podpis 

 

                         …………………………………………

                          PRZEDSZKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

a)     administratorem danych osobowych jest  Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka, mające siedzibę przy ul. Tadeusza Kościuszki 9, 78-100 Kołobrzeg,

b)    z wyłączeniem punktów c) i d) poniżej, obowiązek podania danych osobowych dziecka i rodzica/opiekuna wynika z art.23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), w związku z przepisami ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

c)     podanie adresu email i numeru telefonu jest dobrowolne; podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), 

d)    podanie danych osobowych w zakresie określonym w §1 ust.2 pkt 2) i 3) umowy jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z obniżonych opłat; podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXVII/397/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg,

e)    podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy,

f)      podane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych,

g)     mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

 Data, podpis  

 

……………………………………………………………    

                    USŁUGOBIORCA

 

Do powyższej umowy mają zastosowanie następujące podstawy prawne:

 

1.       Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.).

2.       Uchwała Nr XXVII/397/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

3.       Kodeks Cywilny.

4.       Zarządzenie nr 20/2012 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Miejskim Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu