Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności


Procedury interwencyjne

 Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

 

Podstawa prawna:

1.       Ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

3.       Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

4.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245).

5.       Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego – art. 304. (Dz. U. z 1997r. Nr 89, poz.555 z późn. zm.).

6.       Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny – art. 162. 9Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz.553 z późn. zm.)

7.       Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

8.       Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.Kodeks postępowania cywilnego – art. 572 (Dz. U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

9.       Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526).

Preambuła

Naczelną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dziecku, dobro dziecka, ochronę jego godności, szczególne zwrócenie uwagi na potrzeby dziecka i poszanowanie jego praw. Każdy pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem, dba o prawidłowy rozwój dziecka i uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Wszyscy pracownicy zobowiązani są działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie. Wszelkie działania pracowników oparte są na obowiązującym prawie i wewnętrznych przepisach przedszkola.

§ 1.

Objaśnienie terminów

1.     Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

2.     Dzieckiem jest osoba w wieku 3-6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat[1].

3.     Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym rodzina zastępcza).

4.     Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym:

a)       pracownika przedszkola,

b)       jego rodziców/opiekunów,

c)        inną osobę.

Krzywdzeniem jest:

Przemoc fizyczna - jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

Przemoc emocjonalna - to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać.

Przemoc seksualna - to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm).

Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.

Zaniedbywanie - to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

5.     Przez dane osobowe dziecka rozumie się  każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

§2.

Odpowiedzialność[2]

1.     Dyrektor przedszkola:

a)       kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz:

-         podpisuje wszystkie pisma składane przez nauczycieli, psychologa,

-         występuje oficjalnie do sądu rodzinnego i prokuratury, ośrodka pomocy społecznej z zawiadomieniem o zagrożeniu dziecka krzywdzeniem,

-         zawiera porozumienia z innymi placówkami i instytucjami w sprawie współpracy interdyscyplinarnej,

b)       ma wpływ na rozpoznawanie zaniedbań wobec dzieci oraz zapobieganie im poprzez:

-         kontrolowanie wykonywania obowiązków rodziców w zakresie zgłoszenia dziecka do przedszkola i zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola,

-         współdziałanie w zakresie zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie dziecka do zajęć,

c)        wykonuje zadania związanie z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas zajęć:

-         zasady i normy obowiązujące w przedszkolu,

d)       zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym poprzez:

-         możliwość konsultacji ze specjalistami,

-         organizację szkoleń z zakresu reagowania na przemoc w rodzinie wobec dziecka,

e)       ma wpływ na zabezpieczenie podstawowych potrzeb dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez:

-         zgłaszanie ośrodkowi pomocy społecznej potrzeby objęcia dziecka pomocą w zakresie żywienia dziecka w przedszkolu,

f)        organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

-         ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

g)       ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej:

-         ma wgląd w dokumentację dziecka,

h)       jako funkcjonariusz publiczny, w przypadku niedopełnienia obowiązków w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu, ponosi odpowiedzialność karną.

2.        Psycholog/pedagog:

a)       udziela bezpośredniej pomocy dziecku,

b)       zbiera informacje o dziecku w celu wstępnego zdiagnozowania jego sytuacji,

c)        przeprowadza we współpracy z wychowawcą oraz innymi osobami zaangażowanymi w pomoc dziecku, ocenę zagrożenia dziecka przemocą,

d)       zbiera materiały związane z sytuacją dziecka – arkusze obserwacji, inne narzędzia diagnozy,

e)       zabezpiecza dowody (np. rysunek dziecka),

f)        współpracuje z wychowawcą,

g)       dokonuje systematycznej obserwacji dziecka,

h)       organizuje pomoc materialną dzieciom zagrożonym zaniedbaniem, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

i)         współpracuje z dyrektorem przedszkola poprzez:

-         informowanie o każdym przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie dziecka uczęszczającego do przedszkola,

-         może być osobą odpowiedzialną za uruchomienie procedury „Niebieskich Kart” poprzez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty” i przekazanie jej przedstawicielowi zespoły interdyscyplinarnego,

j)         współpracuje z innymi specjalistami,

k)        prowadzi dokumentację dotyczącą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dziennik zajęć oraz dokumentację badań i czynności podejmowanych przez niego).

3.        Wychowawca:

a)      udziela bezpośredniej pomocy dziecku,

b)      kontaktuje się z psychologiem/pedagogiem przekazując mu informacje o swoich obserwacjach,

c)       sporządza notatki ze swoich obserwacji i dołącza je do indywidualnej dokumentacji dziecka,

d)      współpracuje z psychologiem/pedagogiem w celu ustalenia planu pomocy dziecku,

e)      systematycznie monitoruje sytuację dziecka, obserwuje ewentualne zmiany zachowania,

f)       udziela dziecku wsparcia na każdym etapie udzielania mu pomocy.

4.        Nauczyciele/pracownicy przedszkola:

a)       w przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone kontaktują się z wychowawcą i przekazują mu informacje o swoich podejrzeniach i obserwacjach,

b)       sporządzają z obserwacji notatki służbowe,

c)        biorą udział w monitorowaniu sytuacji dziecka,

d)       uczestniczą w opracowywaniu planu pomocy dla dziecka.

§3.

Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

1.     W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika przedszkola, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi.

2.     Ze spotkania sporządza się notatkę służbową – załącznik nr 1.

3.     Każdy zgłoszony przypadek krzywdzenia dziecka jest monitorowany – załącznik nr 2.

4.     Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzi wychowawca, psycholog i inni specjaliści, którego zadaniem jest określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy.

5.     Zespół dokonuje wnikliwego sprawdzenia wszystkich niepokojących sygnałów oraz dokonuje realnej oceny sytuacji.

6.     Gdy sygnały tylko pośrednio wskazują na krzywdzenie dziecka, należy je ponownie potwierdzić poprzez zebranie dodatkowych informacji.

7.     Uruchomienie procedury Niebieska Karta.

8.     Dyrektor wzywa rodziców/opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu.

9.     W przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone przez oboje rodziców/opiekunów, dyrektor od razu (równolegle z rozmowami interwencyjnymi z rodzicami/opiekunami) podejmuje działania prawne, tj. zawiadamia policję, sąd rodzinny.

10.  Wychowawca sporządza:

a)       Opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem (w obecności psychologa, który sporządza notatkę z rozmowy) nauczycielami, opiekunami.

b)       Plan pomocy dziecku.

11.  Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

a)       Działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa.

b)       Wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku.

c)        Skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

12.  Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez dyrektora rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

13.  Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja lub sąd).

14.  Po poinformowaniu rodziców przez dyrektora, składa on zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, policji lub wniosek o wglądu w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

15.  Dalszy tok postępowania leży w kompetencji powyżej wskazanych instytucji.

16.  Z przebiegu rozmowy interwencyjnej sporządza się kartę rozmowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury interwencyjnej.

17.  Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej – załącznik nr 4.

§4.

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

1.    Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.

2.    Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3.    Przedszkole posiada Politykę Ochrony Danych Osobowych.

4.    Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowanie w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem – załącznik nr 5.

5.    Dane osobowe dziecka są udostępnione wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

6.    Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi  z ustawy o systemie oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.

7.    Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały udostępnione.

8.    Rodzicom dzieci/opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.

9.    Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) – załącznik nr 6.

10. Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem  osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Dyrektor Przedszkola.

12. Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora Przedszkola – załącznik nr 7.

13. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

14. Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5.

Zasady kontaktów z mediami

1.     Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest dyrektor przedszkola.

2.     Dyrektor może upoważnić nauczyciela do reprezentowania przedszkola w mediach.

3.     Bez wiedzy i zgody dyrektora przedszkola nie wolno dopuścić do kontaktu mediów z dziećmi, robienia im zdjęć i filmowania, bez zgody rodziców.

4.     Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego opiekunie.

5.     Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

6.     Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna.

7.     Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

8.     W celu realizacji materiału medialnego można udostępniać mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor przedszkola.

9.     Dyrektor przedszkola, podejmując decyzję, o udostępnieniu pomieszczenia w celu realizacji materiału medialnego tak organizuje pracę przedszkola, aby uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

§6.

Zasady ochrony wizerunku dziecka

1.     Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

2.     Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

3.     W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalenie wizerunku dziecka pracownik przedszkola może skontaktować się z rodzicem/opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do rodzica/opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

4.     Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

5.     Wszystkie osoby nie będące pracownikami przedszkola utrwalające wizerunek dzieci na nośnikach zobowiązane są do nie wykorzystywania ich w celach niezgodnych z prawem.

6.     Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego z jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka – załącznik nr 8.

7.     Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola w celach promocyjnych, w gazetce lokalnej itp.).

8.     Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§7.

Monitoring stosowania polityki

1.    Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników przedszkola.

2.    Wszyscy pracownicy Przedszkola podpisują oświadczenie mówiące o zapoznaniu się z Procedurami interwencyjnymi i przyjęciem ich do realizacji – załącznik nr 9.

3.    Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

4.    Dyrektor przedszkola wyznacza zespół ds. diagnozy, który odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji Procedur Interwencyjnych.  

5.    Zespół przeprowadza wśród pracowników przedszkola ankietę monitorującą poziom realizacji procedur interwencyjnych – załącznik nr 10.

6.    Zespół dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników przedszkola ankiet oraz sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazują dyrektorowi przedszkola i radzie pedagogicznej.

7.    Rada pedagogiczna wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola, rodzicom/opiekunom dzieci uczęszczających do przedszkola nowe brzmienie Polityki.

 

Procedury interwencyjne wchodzą w życie z dniem 02.02.2012r.

 

 

 

 

załącznik nr 1

 

Notatka służbowa

 

 

Data i miejsce spotkania: …………………………………………………………………………………………………………………….

W sprawie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uczestnicy:

1.       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przebieg:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpisy uczestników spotkania:

1.       ………………………………………………

2.       ………………………………………………

3.       ………………………………………………

4.       ………………………………………………

Notatkę sporządził: ……………………………………………………

 

 

 

 

 

załącznik nr 2

ARKUSZ MONITORINGU ZACHOWANIA DZIECKA

 

Kwestionariusz jest narzędziem diagnostycznym mającym na celu rozpoznanie sytuacji domowej dziecka oraz dalsze monitorowanie zachowania dziecka, aby w razie niepokojących sygnałów podjąć wobec dziecka i jego rodziny odpowiednie działania.

Odpowiedź należy zakreślić krzyżykiem.

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data obserwacji: ………………………………….                            Wiek dziecka: ………………………………………………

Wychowawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Lp.

WSKAŹNIKI OBSERWOWALNE

OBSERWACJA

1.         

Czy dziecko nawiązuje kontakty z innymi dziećmi?

¨ Tak, łatwo

¨ Nie, unika innych dzieci

¨ Izoluje się

2.         

Czy dziecko nawiązuje kontakty z osobami dorosłymi?

¨ Tak

¨ Nie

¨ Unika kontaktu

¨ Samo inicjuje kontakt

3.         

 

Czy dziecko unika kontaktu wzrokowego z nauczycielem prowadzącym zajęcia?

¨ Tak

¨ Czasami

¨ Często

¨ Nie

4.         

Czy dziecko w czasie zabawy z rówieśnikami jest ………?

¨ Czujne

¨ Aktywne

¨ Niepewne

¨ Napięte

¨ Zaangażowane

5.         

Czy dziecko bierze udział w zabawach ruchowych (kontakt fizyczny z rówieśnikami)?

¨ Tak, chętnie

¨ Nie, niechętnie

¨ Czasami

¨ Reaguje agresją

6.         

W jakim stopniu dziecko uczęszcza do przedszkola?

¨ Systematycznie

¨ Niesystematycznie

¨ Ma wysoką absencję

7.         

Czym spowodowana jest  nieobecność dziecka w przedszkolu?

¨ Chorobą dziecka

¨ Brakiem odpowiedzialności rodzica/opiekuna

¨ Inne, jakie …………………………

 

8.         

 

 

Czy dziecko przychodzi do przedszkola w brudnym ubraniu?

 

 

¨ Tak

¨ Czasami

¨ Często

¨ Nie

9.         

 

Czy u dziecka widoczne jest brudne ciało?

 

¨ Tak

¨ Czasami

¨ Często

¨ Nie

10.      

Czy ubiór dziecka dostosowany jest do pory roku? (np. latem ubiera ciepeł ubranie, zasłaniające ciało)

¨ Tak

¨ Nie

¨ Czasami

11.      

Czy na ciele dziecka widoczne są siniaki, blizny, urazy?

¨ Tak

¨ Czasami

¨ Często

¨ Nie

12.      

Czy dziecko przychodzi do przedszkola wypoczęte?

¨ Tak

¨ Czasami

¨ Przychodzi niewyspane, zmęczone

13.      

Czy dziecko ma kłopoty ze spożywaniem posiłków?

¨ Nie je

¨ Czasami marudzi przy jedzeniu

¨ Zjada wszystko chętnie

14.      

Czy u dziecka występują kłopoty natury fizjologicznej?

Jeżeli tak i czasami, to proszę opisać jakie

¨ Tak

¨ Czasami

¨ Nie

¨ ……………………………………………………………………………………

15.      

Czy dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, do których należy zmienić odzież?

¨ Chętnie

¨ Niechętnie

¨ Unika

¨ Nie przebiera się

16.      

 

Czy dziecko ma problemy z koncentracją uwagi i pamięci?

¨ Tak

¨ Czasami

¨ Często

¨ Nie

17.      

 

Czy dziecko chętnie opowiada o swoich rodzicach i domu rodzinnym?

 

¨ Tak

¨ Czasami

¨ Często

¨ Nie

18.      

Czy rodzice kontaktują się z przedszkolem?

¨ Tak

¨ Czasami

¨ Nie

  

 

 

Ilość uzyskanych punktów:

 

Wyniki obserwacji:  Jeżeli większość odpowiedzi na pytania wzbudza niepokój nauczyciela, dziecko wymaga dalszej, wnikliwej obserwacji!

 

 

załącznik nr 3

KARTA Z PRZEBIEGU ROZMOWY INTERWENCYJNEJ

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

 

 

 

 

 

Osoba zawiadamiająca o podejrzewanym krzywdzeniu

 

 

Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:

 

Działania:

Spotkania z opiekunem dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:

 

Opis spotkania:

Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)

ð         Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieni przestępstwa;

ð         Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka/rodziny;

ð         Inny rodzaj interwencji, jaki? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu do którego zgłoszono interwencję), data interwencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki interwencji, działania organów sprawiedliwości jakie instytucja uzyskała/ działania placówki/ działania rodziców

Data:

Działania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................                                                …………………………………………………………

imię i nazwisko Pracownika                                                                                                miejscowość, data

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 100 § 2 pkt. 4 i 5  Kodeksu Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art. 43 pkt.3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Zostałam poinformowana/y o odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę służbową (art. 266  Kodeksu Karnego Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości stanowiących tajemnice służbowe, z którymi zapoznałam/em się  w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, zarówno w czasie trwania jaki i po rozwiązaniu stosunku pracy.

 

 

……………………………………………………………

podpis pracownika

…………………………………………………………..

podpis osoby przyjmującej oświadczenie

 

 

                                                                               

………….………………….………………                                                                                                                        

Imię i nazwisko

……………………………..………………

Stanowisko

 

 

 

OŚWIADCZENIE

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

1.        Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. Poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz., 1024) i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

2.        Oświadczam ponadto, że zapoznałam(łem) się z wewnętrzna Instrukcją* określającą sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym, służącym przetwarzaniu danych osobowych i instrukcją postępowania w sytuacjach ochrony danych osobowych.

 

3.        Świadomy(a) odpowiedzialności porządkowej i karnej oświadczam, że znane mi dane osobowe będę przetwarzać zgodnie z prawem i i dopuszczę do bezprawnego naruszenia tajemnicy również w sytuacji, gdy ustanie moje zatrudnienie w Przedszkolu  Nr 8 w Kołobrzegu

 

 

……………………………                                                                                                         ………………………..……….

   Podpis pracownika                                                                                                                           Oświadczenia odebrał

* Polityka Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

 

 

UPOWAŻNIENIE

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 37 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity
Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) upoważniam:

Pana/ią   ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zatrudnionego/nią na stanowisku  ………………………………… w Przedszkolu Miejskim Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu do przetwarzania i obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbiorów danych niezbędnych do realizacji przydzielonych obowiązków służbowych.

 

Niniejsze upoważnienie ważne jest od ……………………………….. r. na czas trwania umowy o pracę.

 

…………………………………………………..…………

(podpis i pieczęć administratora danych)

 

Osoba upoważniona do przetwarzania danych jest zobowiązana do:

1.        Zapoznania się i wypełniania obowiązków wynikających z :

a)       Przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

b)       Przepisów Konwencji oraz Dyrektywów  dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

2.        Zachowania tajemnicy danych oraz informacji o ich zabezpieczeniu, również po ustaniu zatrudnienia.

3.        Zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprze ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

 

………………………………….…….……………………

(podpis osoby upoważnionej)

 

DODATKOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 DLA PRACOWNIKÓW  PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

W KOŁOBRZEGU

 

 

Imię i nazwisko pracownika:………………………………………………………………………………………………………………..

 

1.     Pracownik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo powierzonych mu do przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych zgodnie z obowiązującą w przedszkolu polityką bezpieczeństwa, regulaminami i instrukcjami wewnętrznymi, w tym m. in.:

a)       Chronić dane przed dostępem osób nieupoważnionych;

b)       Chronić dane przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją;

c)        Chronić nośniki magnetyczne i optyczne ora wydruki komputerowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed przypadkowym zniszczeniem;

d)       Utrzymywać w tajemnicy powierzone identyfikatory, hasła, częstotliwość ich zmiany oraz szczegóły technologiczne systemów, także po ustaniu zatrudnienia w  Przedszkolu  Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu;

e)       Archiwizować dane zgodnie z instrukcją technologiczną;

f)        Prowadzić niezbędną, przewidzianą instrukcją technologiczną dokumentację pracy
z systemem, archiwizowanie danych itp.

2.     Zabrania się pod rygorem odpowiedzialności służbowej i karnej:

a)     Ujawniać dane – w tym dane osobowe zawarte z obsługiwanych systemach;

b)     Kopiować bazę danych lub ich części poza przewidzianymi instrukcją technologiczną kopiami bezpieczeństwa;

c)      Zabrania się przetwarzania danych w sposób inny niż opisany w instrukcji technologicznej.

 

 

 

 

…………….………………                                                                                                 ……………………………………

Podpis pracownika                                                                                                       Data i podpis dyrektora

 

 

 

 

załącznik nr 8

 

 

 

 

………………………………………….                                            ………………………………………, dnia……………………… Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

 

 

                                                              

 

 

 

 

                                                                            OŚWIADCZENIE

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez

.............................................................................................................................................................

(pełna nazwa przedszkola/ placówki, adres)

 

(dalej: przedszkole), moich następujących danych osobowych

.....................................................................................................................................................……………

(wskazanie zakresu danych niezbędnych szkole / dalej: dane osobowe),

w celu…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. (wskazać cel, dla którego będą przetwarzane dane osobowe, np. w celu związanym z edukacją mojego dziecka).

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o tym, że administratorem moich danych osobowych jest przedszkole, o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie.

 

 

 

 

............................................                                                                                  .............................................

      imię i nazwisko                                                                                                                                  podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ……………………………………………..

                                                                                         podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 9

 

………………………………………                                                       ……………………………….., dnia……………………

              Imię i nazwisko

 

………………………………………

                 stanowisko

 

 

 

 

 

 

                                                                            OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z Procedurami interwencyjnymi obowiązującymi w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 6 w Kołobrzegu i przyjmuję je do realizacji.

 

 

                     

                                                    …………………………

                                                                                              podpis pracownika

 

 

 

 

 

załącznik nr 10

ANKIETA MONITORUJACA POZIOM REALIZACJI

Procedur interwencyjnych

 

 

1.        Czy znasz dokument Procedur interwencyjnych przedszkola?                            TAK/ NIE

 

2.        Czy przestrzegasz w swojej pracy Procedur interwencyjnych?                          TAK/ NIE

 

3.        Czy zaobserwowałeś naruszenie Procedur interwencyjnych w przedszkolu?        TAK/ NIE

 

4.        Czy masz jakieś uwagi i spostrzeżenia co do Procedur interwencyjnych?         TAK/ NIE

Jeżeli tak, to jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.        Czy należy rozszerzyć Procedury interwencyjne?                                                                TAK/ NIE

Jeżeli tak, to o jakie zagadnienia?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 [1] Ustawa o systemie oświaty art. 14 pkt. 1 i pkt.1a (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

[2] na podstawie „Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole” pod red. Jolanty Zmarzlik ORE 2011