Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

<xml> </xml>

UCHWAŁA NR XXIV/340/12

RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę

Miasto Kołobrzeg.

Na podstawie art. 14 ust. 5, art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm. przen. Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; zm. przen. Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz.624, zm. przen. Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz. 2703 oraz Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148.poz. 991, Nr 127, poz. 857); z 2011 r. Nr 106, poz.662, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r., poz. 941 i 979 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012, poz. 567), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg,

2) podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną na podstawie odrębnych przepisów, realizowaną w czasie ustalonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

§2. Podstawa programowa w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg realizowana jest obowiązkowo i bezpłatnie, przez pięć dni roboczych w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 12.30.

§3. Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu obejmuje:

1)opłatę za świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych wykraczających poza podstawę programową, realizowaną w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2,

2)opłatę za wyżywienie w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

§4. Świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w § 3 pkt 1 obejmuje:

1)realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:

a)opieki pedagogicznej z elementami integracji oraz adaptacji,

b)organizowania zajęć rozwijających zainteresowania plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, sportowe, językowe,

c)organizowania gier i zabaw ruchowych, wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

d)organizowania zabaw tematycznych, wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

e)prowadzenia zabaw empirycznych, aktywizujących i badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

<nobr>—————————————————————————————————————————————————————————</nobr>


f)prowadzenia zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój myślenia, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni,

g)przygotowania dzieci do udziału w konkursach, spartakiadach, przeglądach,

2)prowadzenie zajęć relaksacyjnych i wyciszających,

3)organizację zajęć sportowych i imprez okolicznościowych z udziałem rodziców i przedstawicieli

środowiska lokalnego,

4)organizację uroczystości i imprez środowiskowych i kulturowych,

5)organizowanie zajęć z rytmiki i języka obcego.

§ 5. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1 wynosi 2,80 zł za jedną godzinę pobytu dziecka

wprzedszkolu.

§6. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 pkt 2 i zasady korzystania ze stołówek, zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Kołobrzeg.

§7. 1. Miesięczna wysokość opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 5 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej.

2. Przez faktyczną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej.

§8. Zajęcia z rytmiki i jednego języka obcego w przedszkolach realizowane są od września do czerwca danego roku szkolnego.

§9. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, zakres świadczonych usług oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§10. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1 i 2, rodziców lub opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

§11. Przyznaje się ulgę w opłatach, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, w wysokości 50 % dla rodziców

iprawnych opiekunów pobierających zasiłek rodzinny:

1)na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola,

2)samotnie wychowujących dzieci.

§12. Traci moc uchwała Nr VIII/101/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 95, poz. 1739, zm. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 108, poz. 1973 ).

§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

 

<xml> </xml>