Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

 NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI, ZATRUDNIONYCH

W  PRZEDSZKOLU  MIEJSKIM  NR 8 IM. JANA BRZECHWY

 W KOŁOBRZEGU

§ 1.

Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę i inne świadczenia związane z pracą oraz warunki ich przyznawania.

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.    Przepisach prawa pracy – rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy ( Ustawa z 26 czerwca 1974 r. )i przepisy wykonawcze na jego podstawie ( Dz. U. 1998 Nr 21 poz. 94 z późn zm.)

2.    Ustawie – rozumie się przez to ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

3.    Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398),

4.    Pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione w Przedszkolu Miejskim  Nr 8 na podstawie umowy o pracę,

5.    Pracodawcy – rozumie się przez to placówkę

6.    Organizacji związkowej – rozumie się przez to związki zawodowe działające w placówce,

7.    Wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to stawkę osobistego zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego,

§ 3.

1. Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników Przedszkola nr 8 niebędących nauczycielami, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§ 4.

1.     Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługują, poza wynagrodzeniem zasadniczym, następujące świadczenia pieniężne:

1) dodatek za wysługę lat,

2) premia od wynagrodzenia zasadniczego,

3) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

4) wynagrodzenie za prace w niedziele i w święta,

5) wynagrodzenie za pracę w nocy,

6) nagroda jubileuszowa,

7) jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką,

8) dodatkowe wynagrodzenie roczne,

9) odprawa pośmiertna,

10) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

§ 5.

1.    Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do czasu wykonywanej pracy określonej w umowie.

 

§ 6.

1.    Ustala się wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach, na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. dotyczącego wymagań kwalifikacyjnych na tych stanowiskach, określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia płacowego.

§ 7.

1. Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadającą kategorii osobistego zaszeregowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Stanowiska i minimalne wymagania kwalifikacyjne przedstawia - załącznik Nr 1

2. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze, określa się na podstawie tabeli wynagrodzeń stanowiącej załącznik Nr 2 do regulaminu.

3. Kategorię zaszeregowania pracowników określa tabela stanowisk i zaszeregowań stanowiąca załącznik Nr 3 do regulaminu.

§ 8.

1. Na podstawie art. 36, ust. 2, art. 37 ust. 1 pkt.7 i art. 38 ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia, pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę.

2. Na podstawie art. 36, ust. 2, art. 37 ust. 1 pkt.8 i art. 38 ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia, pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa.

§ 9.

Na podstawie art. 36, ust. 2, art. 37 ust. 1 pkt.9 i art. 38 ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia, pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

§ 10.

1.Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Za pracę w porze nocnej uważa się pracę w godzinach od 2200 do 600 dnia następnego.

3. Tryb i zasady określa ustawa Kodeks Pracy.

§ 11.

1.W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po rozwiązaniu stosunku pracy zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna.

2. Tryb i zasady określa ustawa Kodeks Pracy.

§ 12.

Pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, należy się odprawa pieniężna (Dz. U. Nr 90, poz.844 z póz. zm.)

 

 

 

§ 13.

1.W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy

2.Fundusz nagród może być podwyższony przez dyrektora w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.

3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor.

4. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innej ważnej okazji

5. Pracownik otrzymuje nagrodę w szczególności za;

1.    sumienne i staranne wykonywanie obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy,

2.    podnoszenie wydajności pracy,

3.    aktywny udział w pracach na rzecz przedszkola,

4.    pomoc w organizacji imprez i uroczystości organizowanych przez przedszkole,

5.    przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

6.    dbałość o mienie jednostki.

6. Wnioski o przyznanie nagrody opiniują zakładowe organizacje związkowe.

§ 14.

1.  W ramach posiadanych środków tworzy się fundusz premiowy w wysokości 10 % płac

     zasadniczych   z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2.  Premia ma charakter świadczenia nieobowiązkowego i może, ale nie musi

     być przyznana przez pracodawcę.

1.    Premia, której celem jest osiągnięcie większych efektów pracy na poszczególnych stanowiskach ma charakter uznaniowy.

2.    Premia wypłacana jest w okresach miesięcznych z dołu, w dniu kolejnych wypłat wynagrodzenia zasadniczego, na podstawie decyzji dyrektora przedszkola.

3.    Premię ustala się procentowo w wysokości nieprzekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego dla jednego pracownika, w okresie jednego miesiąca.

4.    Suma przyznawanych premii nie może przekroczyć ogólnego funduszu premiowego tej grupy pracowników w stosunku rocznym.

5.    Warunkami przyznawania premii są:

1.    efektywne wykorzystywanie czasu pracy;

2.    dodatkowe zadania zlecone przez dyrektora wynikające ze specyfiki placówki, biorąc pod uwagę stopień złożoności i trudności tych zadań;

3.    zapewnienie bezawaryjnej i oszczędnej pracy powierzonych urządzeń i sprzętu;

4.    wykazywanie inicjatywy na rzecz poprawy, jakości pracy przedszkola;

5.    tworzenie dobrej opinii o placówce;

6.    wykazywanie dbałości o wzajemną współpracę i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy w placówce;

7.    wykazywanie dbałości o własność należącą do rodziców i dzieci;

8.    pozytywne oceny pracy i zaangażowania, dokonane przez dyrektora.

1.    Nie przyznanie premii w danym miesiącu nie stanowi kary w rozumieniu przepisów prawa pracy.

9.    Wykonywanie prac określonych w zakresie czynności i obowiązków nie jest zobowiązujące do udzielenia pracownikowi premii.

§ 15.

1. Praca wykonywana poza ustalone normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

2.  Za pracę wykonywana w godzinach nadliczbowych, pracownikowi przysługuje dodatkowe

     wynagrodzenie.

3. Zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych regulują przepisy ustawy    Kodeks  Pracy.

§ 16.

Zasady wynagradzania za pracę w niedziele i święta regulują przepisy ustawy Kodeks Pracy.

§ 17.

Zasady wynagradzania za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą określają przepisy ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 91 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 9 Dz. U. z 2005 r.  Nr 31, poz. 267 z póź. zm.)

 

§ 18.

Pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego określonego ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)

 

§ 19.

1. Pracownik nie może się zrzec wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę.

2. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami wypłacane jest, co miesiąc z dołu 27 dnia każdego miesiąca , a jeżeli ten dzień jest wolny od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

3. Wypłata wynagrodzenia i zasiłków za dni niezdolności do pracy dokonywana jest w dniu   

 wypłaty wynagrodzenia.

4. Inne świadczenia związane z pracą wypłacane są najpóźniej w najbliższym terminie płatności przypadającym po dacie ustalenia ich wysokości.

1.    Wypłaty dokonuje się w formie pieniężnej lub na konto bankowe wskazane przez   pracownika w pisemnym oświadczeniu.

6.    Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac, zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

 

§ 20.

1. Każdy nowo przyjęty pracownik przed dopuszczeniem do pracy zapoznaje się z regulaminem wynagradzania.

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do akt.

 

 

 

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania, przepisy ustawy Kodeks Pracy oraz inne przepisy prawa pracy. 

 

§ 22.

1. Regulamin może być zmieniony w formie aneksów uzgodnionych z organizacjami związkowymi.

2. Aneksy zaczynają obowiązywać w terminach i po podaniu ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty dla regulaminów wynagradzania.

 

§ 23.

1.Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

2. Regulamin jest udostępniany do wglądu pracownikom w kancelarii przedszkola.

 

§ 24.

Regulamin Obowiązuje na czas nieokreślony.

 

§ 25.

Regulamin został uzgodniony z oświatowymi organizacjami związkowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

STANOWISKA I MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

Wyciąg z załącznika nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U 2009 r. Nr 50 poz.398)

 

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

(minimalne)

1.

intendent

średnie

2.

sekretarka

średnie/wyższe

3.

szef kuchni

średnie zawodowe lub

zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza

4.

pomoc kuchenna

zasadnicze zawodowe

5.

pomoc nauczyciela

podstawowe

6.

konserwator

zasadnicze zawodowe

7.

specjalista ds. bhp

według odrębnych przepisów

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY

 

Minimalne wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U 2009 r. Nr 50 poz.398)

 

 

 

Lp.

Stanowisko

Grupa zaszeregowania

 

Wysokość wynagrodzenia w grupie zaszeregowania

1.

intendent

X

do 2600,00

2.

sekretarka

X

Do 2600,00

3.

szef kuchni

VIII

do 2400,00

4.

pomoc kuchenna

VII

do 2300,00

5.

pomoc nauczyciela

VII

do 2300,00

6.

konserwator

VII

do 2300,00

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

KATEGORIE ZASZEREGOWAŃ I STANOWISKA PRZYJĘTE

 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8   W KOŁOBRZEGU

 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U 2009 r. Nr 50 poz.398) i decyzją pracodawców

 

Lp.

Stanowisko

Grupa zaszeregowania

 

Rozporz.

Pracod.

1.

intendent

V

X

2

sekretarka

V

X

3.

szef kuchni

VII

VIII

4.

pomoc kuchenna

IV

VII

5.

pomoc nauczyciela

VI

VII

6.

konserwator

V

VII