Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN UDOSTEPNIANIA INFORMACJI

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8 IM. JANA BRZECHWY W KOŁOBRZEGU

 

 

§ 1.

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym

regulaminie.

 

§ 2.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim

zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;

2) informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;

3) informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;

4) informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

5) informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;

6) informacje o zasadach i trybie działania organów.

 

§ 3.

1. Nie udziela się dostępu do:

1) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;

2) informacji niejawnych;

3) informacji chronionych ze względu na tajemnice jednostki;

4) informacji zawierających dane osobowe, chyba, że po uprzednim zanonimizowaniu;

5) informacji stanowiących tajemnice skarbowa;

6) informacji stanowiących tajemnice statystyczna.

 

§ 4.

1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu następuje poprzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie

Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 8 .;

2) udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;

3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);

4) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy

ogłoszeń w holu na parterze.

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Przedszkola Miejskiego Nr 8  jest udostępniania na wniosek.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

 

 

§ 5.

1. Wnioski o udostepnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą

faksu lub poczty elektronicznej.

2. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu

wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwość ustalenia tego adresu pozostawia się bez

rozpoznania.

3. Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostepnienie informacji

publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

 

§ 6.

1. Wnioski o udostepnienie informacji publicznej rozpatruje się „ bez zbędnej zwłoki”, nie

źniej jednak ni_ w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.

2. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli

nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się

o możliwość złożenia prze niego wniosku pisemnego.

3. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.

4. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona

w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje

wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostepnienia informacji, zgodnie

z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca

w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach

udostepnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostepnienie informacji

w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postepowanie o udostepnienie

informacji publicznej umarza się.

5. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostepnienie informacji publicznej w terminie14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie

wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostepnienia informacji, nie

dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostepnienie informacji

publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ

takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostepnienia informacji powiadamia

wnoszącego, i jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku

nie maja zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a wiec nie stosuje

się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w  zwykłej formie

korespondencyjnej.

7. Odmowa udostepnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

8. Osobie/instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu

na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronne danych osobowych, prawo do

prywatności oraz tajemnice inna ni_ państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna,

przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sadu Administracyjnego, właściwego ze

względu na siedzibę placówki.

 

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informacje

publiczna, z zastrzeżeniem § 8.

 

 

§ 8.

1. W przypadku, gdy udostepnienie informacji o która wnosi wnioskodawca wymaga

dokonania analiz, zestawistatystycznych, badan lub innych czynności administracyjnych

tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:

1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu

publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni

w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać dane informacje publiczne;

2) dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej

przez wnioskodawcę;

3) w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostepnienia

informacji w formie decyzji administracyjnej

 

 

§ 9.

Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

 

 

§ 10.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015