Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

<xml> </xml>

Statut


Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. j. brzechwy

w Kołobrzegu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1.  

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej

podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej

dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych

przepisach,

4) realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę

programową wychowania przedszkolnego

 

 Siedziba przedszkola znajduje się w Kołobrzegu przy ul. Bocianiej 4a.

Telefon: 94 35 219 19

 

 Przedszkole używa nazwy:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

 

 Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

Ul. Bociania 4a

78 – 100 Kołobrzeg

 

Adresy internetowe:

www.pm8kg.pl  e – mail: d.adamczyk@pm8kg.pl

 

 

 

§ 2.

 

 Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Kołobrzeg i działa
w formie jednostki budżetowej. 

 Przedszkole działa  na podstawie :

1.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. Nr 67/1996, poz. 329 z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2.Aktu założycielskiego

3.Niniejszego statutu

§ 3.

1.      Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje organ prowadzący, którym jest Gmina Miasto Kołobrzeg.

2.      Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

2. Przedszkole funkcjonuje na podstawie:

a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U.  Nr 95 po. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 16/90 po.95) z późn. zmianami oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm)

c) Rozporzadzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawoe ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61 poz.624 z późn zm. )

d) Konwencji Praw Dziecka

d) Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2009 r. ( Dz.U.z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

de Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm)

f) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/506/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29.09.2009 r. oraz niniejszego statutu z dnia 31.08.2012 r.

g) Decyzji Nr 14 w sprawie powołania Przedszkola Miejskiego Nr 8 z dnia 15 sierpnia 1980 r.

h) innych obowiązujących aktów prawnych

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem przedszkola jest:

1.      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2.      sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola

3.      współdziałanie z rodziną, pomagając jej  w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole

4.      rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

5.      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

6.      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

7.       rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

8.      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

9.       troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

10.   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

11.   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

12.  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej, etnicznej i religijnej ) oraz postawy patriotycznej;

13.   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

14.  sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,

15.  współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

16.  wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka , rozpoznanie możliwości rozwojowych

dziecka , a w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,

17.  przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,

Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

a)      udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej

b)      w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości religijnej, narodowej i etnicznej

c)      organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane

 

Zadania opiekuńcze przedszkola:

a)      sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek oraz zadania statut przedszkola oraz Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

b)      dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przedszkole służy pomocą w uzyskaniu zapomogi w instytucjach do tego powołanych

c)      dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osobę dorosła ( rodziców, opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniająca pełne bezpieczeństwo. Szczegółowe zasady określa statut oraz Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz Procedury interwencyjne

 

Do zadań przedszkola należy:

 

1.      Tworzenie warunków  do wielozmysłowego poznawania otaczającego świata,

            wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk, zadawania pytań i wyrażania

           siebie w kontaktach ze środowiskiem.

2.       Kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz zamiłowań do ruchu na świeżym powietrzu.

3.      Wspieranie samodzielnych działań dziecka w różnych formach aktywności ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność twórczą.

4.      Tworzenie warunków nabywania doświadczeń społecznych i budowania pozytywnego obrazu własnego ja.

5.      Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i w razie potrzeby podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej przy współudziale  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, służby zdrowia.

6.      Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych poprzez przekaz osobowy nauczyciela jak i tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu i rozumieniu tych wartości.

7.       Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

8.      zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

9.       zorganizowanie systemu opiekuńczo wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

10.  kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności

światopoglądowej i wyznaniowej;

11.   realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

12.   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

13.   organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

14.  dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

15.   wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

16.   organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

17.   wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

18.   umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

19.   zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

20.   rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

21.   upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

22.   stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego;

23.   rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

24.  upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

25.   zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

26.   egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

§5.

 

1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej według aktualnych przepisów.

2. Zadania, o których mowa w pkt 1, są realizowane we współpracy w szczególności z:

1)      rodzicami,

2)      nauczycielami  przedszkola,

3)      poradnią  psychologiczno-pedagogiczną ,

4)      innymi instytucjami.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

1)      rodziców,

2)      nauczyciela, w szczególności wychowawcy

3)       nauczyciela prowadzącego zajęcia   specjalistyczne.

5. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodzica.

6. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno –pedagogiczną dla dzieci, nauczycieli i rodziców.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

zajęć specjalistycznych

porad i konsultacji

innych o charakterze terapeutycznym

8. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb nauczyciele psycholog, logopeda oraz pracownicy instytucji wspomagających dobro rodziny w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

9. W przedszkolu dwa razy w roku prowadzone są spotkania  dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności współdziałania na drodze wyrównywania szans edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych

§6.

 

1. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)      zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nauczyciela nad dziećmi w czasie pobytu
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki),

2)      zapewnia opiekę pracownika pomocniczego przydzielonego do danego oddziału, 

3)      zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy  bhp i ppoż.,

4)      oznakowuje i zabezpiecza przed swobodnym dostępem pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym.

1.1 Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

1.2 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.

1.3 Przedszkole kieruje rodziców dziecka do przedszkola  po wniosek o przydzielenie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. zespół może być prowadzony w przedszkolu, jeśli sa tacy specjaliści, lub w przedszkolu integracyjnym na terenie miasta.

2. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

3. W przedszkolu na prośbę rodziców może być organizowana nauka religii. Szczegółową organizację nauki religii określają odrębne przepisy. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo.

4.Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

5.W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest egzekwowanie przestrzegania przez rodziców i opiekunów osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

6. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

 7. Schodzenie się dzieci odbywa się do godz. 8.30, po czym przedszkole zostaje zamykane. Spóźnieni rodzice winni uprzedzić przedszkole o spóźnieniu telefonicznie.

8. Nie dopuszcza się zostawiania dziecka w szatni lub przed furtka przedszkola.

9. Dzieci przyprowadzane są osobiście do sali edukacyjnej i przekazywane nauczycielowi.

10.  Dzieci odbierane są przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.

11.Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola, szczególnie na terenie poza salą przedszkolną.

12. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:30.

13. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców lub na podstawie upoważnienia telefonicznego ( rejestr upoważnień telefonicznych) i na podstawie okazanego dowodu tożsamości

14. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

15. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

16. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

17. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

18. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

19. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

20. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17:30 . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami. ( 997 )

21. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

22. Przedszkole posiada Procedurę przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 

1.   Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych i zajęciach polega na:

a. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;

b.  dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka;

c. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka;

d. umożliwianiu wychowankowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

e. różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć.

 2. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w

przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w  niniejszym statucie;

2) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

3) przestrzeganie liczebności grup;

4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń oraz instalację ppoż.

5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

6) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

7) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

8) cykliczne organizowanie ćwiczeń  ewakuacji przedszkola;

9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

10) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

11) ogrodzenie terenu przedszkola;

12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

13) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

15) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.

17) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

18) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków rozwojowych dzieci

19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

III. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§7.

 

1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)      czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

§8.

1.Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów ogólnodostępnych i rekomendowanych przez MEN lub:

1) Opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

4Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i specjalistów,

zatrudnionych w przedszkolu

5. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi wniosek o dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego.

6. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

7. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

8. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

§9.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§10.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. 

2. Oddział obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

3. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25, natomiast  w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych

4. W przedszkolu znajduje się 170 miejsc w 7 oddziałach przedszkolnych

§11

Czas trwania zajęć prowadzonych powinien być dostosowany  do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)      z dziećmi w wieku od 3 do 4 lat – około 15  minut,

2)      z dziećmi w wieku od 5 do 6 lat – około 30 minut.

§12.

1. Na realizację  podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dzienne, przy czym:

1)      co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2)      co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą    czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

3)      najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4)      pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować
(w tym czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

27.  Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną

28.  Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 6.30 – 12.30  

§12.

Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają odrębne przepisy.

§14.

1.      Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1)      jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału, lub inaczej w zależności od organizacji pracy

2)      dwóch lub trzech nauczycieli w oddziałach powyżej 5 godz.

2. Dla  zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki ma możliwość wyrażania

    opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym.

 

§15

Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku ,z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący , w godzinach od 6.30 do 16.30

§16.

W miarę możliwości w przedszkolu ogólnodostępnym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

1. Przedszkole sprawuje  bezpieczną opiekę  nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu.

2. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane  , by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

3. Przedszkole monitorowane jest całodobowo od wewnątrz i na zewnątrz za pomocą kamer.

4. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli  oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.

5. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.

6. W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

7. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

8. W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.

9. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci.

10. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

1) nauczyciel nie może opuścić grupy przed przyjściem zmiennika

3) podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

4) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności , nauczyciel zobowiązany jest do  współpracy z innym pracownikiem przedszkola.

4) opieka dzieci w każdej grupie wiekowej powierzona jest nauczycielowi i pomocy nauczyciela, a w grupie 3 – latków dodatkowo opiece niani ( pomocy nauczyciela)

11. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu..

12. W czasie zabaw i spacerów opiece opiekuna  powierza się grupę dzieci  15 – osobową, a podczas wypraw poza teren przedszkola – grupę 10 dzieci.

13. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola

14. W przedszkolu nie podaje się środków farmakologicznych, z wyjątkiem ratujących życie.

15.  W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia społecznego inspektora pracy,  inspektora bhp oraz Dyrektora

16. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

17. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny

 

IV. ORGANY PRZEDSZKOLA

§17

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

§18.

Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji organów.

§19.

W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

 

§20

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola,

2) Rada pedagogiczna,

3) Rada rodziców

 

Dyrektor przedszkola

 

§21

Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący.

§22

Dyrektor  przedszkola:

1)      pełni rolę kierownika placówki oświatowej,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)      przewodniczy radzie pedagogicznej,

4)      zawiadamia na piśmie rodziców o decyzji skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,

5)      pełni rolę pracodawcy i kierownika zakładu pracy.

6) Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności:

6)1.tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola,

6)2.organizowanie warunków do realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz

      umożliwianie dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej,

      językowej i religijnej,

6)3.kształtowanie twórczej atmosfery pracy  w przedszkolu, właściwych warunków pracy i współpracy,

6)4.współdziałanie z rodzicami, organem prowadzącym przedszkole oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.

6)5.opracowanie planu nadzoru oraz badań osiągnięć edukacyjnych dzieci, ustalanie sposoby ich wykonania, dokumentowania, gromadzenia oraz wykorzystania wyników,

6)6.planowanie, organizowanie i nadzorowanie  przeprowadzania ewaluacji obszarów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki ,

6)7.opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną planu pracy przedszkola z wykorzystaniem wyników ewaluacji wewnętrznej wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki ,

6)8.przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

6)9.przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

6)10.przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

     6)11.wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

             niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i

             sprawującego nadzór pedagogiczny,

6)12.sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych

        przepisach oraz prowadzenie dokumentacji związanej z tym nadzorem,

6)14.przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

        ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

6)15.zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu 

        zawodowym,

6)16.realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieką nad 

        nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych

        przepisach,

6)17.kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz  innych pracowników przedszkola,

6)18.powoływanie i odwoływanie wicedyrektora,

6)19.przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom

6)20.podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

6)21.współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie

        przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności ustalania:

        regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników przedszkola,

6)22.zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce,

6)23.egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przedszkola ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałości o czystość i estetykę przedszkola,

6)24.sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola.

6)25.organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkola.

6)26.organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii przedszkola,

6)27.nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,

6)28.organizowanie przeglądów technicznych obiektu przedszkolnego oraz prac

         konserwacyjno-remontowych,

6)29.organizowanie okresowej inwentaryzacji majątku przedszkolnego,

6)30.prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

6)31.prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami

6)32.prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi

        przepisami.

§23.

1. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej,
w tym za wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

 

2. Dyrektor przedszkola opracowuje dokumenty wewnętrzne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki, w tym:

1) politykę rachunkowości jednostki,

2) wewnętrzne procedury kontroli finansowej

3) zasady obiegu dokumentów.

 

Rada pedagogiczna

§24.

Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

 

 

§25

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.

§26.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

§27.

Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§28.

Kompetencje  stanowiące i opiniujące określa ustawa o systemie oświaty.

Do kompetencji stanowiących należy w szczególności:

a)      opracowanie  i zatwierdzanie statutu  przedszkola,

b)      zatwierdzanie planu pracy placówki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

d)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków lub przeniesienia do oddziału 5 – godzinnego

e)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

  Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)      organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

c)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

d)      programy wychowania przedszkolnego, programy autorskie oraz zajęć dodatkowych opracowanych przez nauczycieli.    

 

§29.

 

Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Rada rodziców

§30.

1.Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz placówki.

2. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowym w każdym roku szkolnym.

3. Spośród Rodziców wybranych do Rady Grupowej wyłania się w drodze tajnych wyborów

       co najmniej jednego przedstawiciela grupy do Rady Rodziców przedszkola.

4.W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

 

§31.

Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole.

§32.

1.Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci.

  2.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców  może gromadzić   

      fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

§33

Kompetencje Rady Rodziców:

    1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego przedszkola

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci

2.      Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,

3.      Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

4.      Opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego

§34

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§35

1.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

2. W posiedzeniu Rady Rodziców uczestniczy z głosem doradczym dyrektor placówki lub 

        wybrany przez dyrektora przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

3..Do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

 

 

 

 

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§36

W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

§37.

Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

§38.

W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia. Szczegółowe zadania nauczycieli
i innej kadry pedagogicznej specjalistycznej określa dyrektor przedszkola.

§39.

1. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, może być utworzone  stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola,
po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców  i organu prowadzącego.

3.W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor w zakresie
do jakiego został upoważniony.

4.Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim                a dyrektorem:

1)     współdecyduje w sprawach do jakich został upoważniony przez dyrektora przedszkola,

2)     w przypadku nieobecności dyrektora reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 

Do podstawowych zadań wicedyrektora przedszkola należy:

1.     sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z opracowanym „Planem nadzoru pedagogicznego” ;

2.     prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i zastępczych i przekazywanie jej do księgowości;

3.     prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

4.     opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;

5.     wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla nauczycieli do dyrektora;

6.     przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;

7.     bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom,

8.     opracowywanie i nadzorowanie planu  imprez przedszkolnych ;

9.     organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;

10.  pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;

11.  zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;

12.  współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;

13.  nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w przedszkolu za zgodą Dyrektora przedszkola ;

14.  opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

15.  kontrolowanie w szczególności realizację przez nauczycieli podstawy programowej;

16.  kontrolowanie realizację indywidualnego nauczania;

17.  egzekwowanie przestrzeganie przez nauczycieli  postanowień statutu;

18.  dbanie o właściwe wykorzystywanie wyposażenia przedszkola ;

19.  przygotowywanie projektów uchwał , zarządzeń , decyzji z zakresu swoich obowiązków;

20.  współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

21.  nadzorowanie organizacji uroczystości przedszkolnych

22.  kontrolowanie pracy pracowników obsługi ;

23.  dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

24.  współpraca z Poradnią Pedagogiczno –Psychologiczną , policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy dzieciom i zapewnieniu ładu i porządku w przedszkolu i na jego terenie;

25.  przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnatrzprzedszkolnych , a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisy w zakresie bhp i p/poż;

26.  wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola;

27.  zastępowanie Dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 

 

§40.

1. Nauczyciel  realizuje program wychowania przedszkolnego  dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.

2. Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony  dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek
i instytucji naukowo – oświatowych.

 

Do podstawowych zadań nauczyciela   należy:

1.      współdziałanie w z rodzicami/ prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i nauczania,

2.       uwzględnienie prawa rodziców / prawnych opiekunów/ do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale

3.      Współdziałanie z rodzicami w uzyskiwaniu informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

4.      umiejętne wykorzystywanie czasu pracy na projektowanie  działalności nauczyciela i pracownika przedszkola, z uwzględnieniem zapisu w art. 42 pkt. 1 i 2 ustawy „Karta Nauczyciela

5.      wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez studiowanie literatury, wykonywanie, gromadzenie pomocy dydaktycznych, udział w „ zajęciach koleżeńskich”, udział  w różnych formach doskonalenia zawodowego,

6.      realizowanie zadań wynikających z przydzielonych dodatkowych czynności nauczyciela, prowadzenia dokumentacji pedagogicznej wyłącznie poza godzinami pracy z wychowankami,

7.      podejmowanie analiz problemów dydaktyczno- wychowawczych na forum zespołu pedagogicznego,

8.      rzetelne przygotowywanie się do uczestnictwa w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli ( zgodnie z opracowanymi przez lidera planami),

9.      uczestniczenie w opracowywaniu zespołowym przedsięwzięć na rzecz edukacji dzieci, poprawy jakości działań przedszkola,

10.  uczestniczenie w pracach zespołów diagnostycznych, współuczestniczących w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej przedszkola,

11.  projektowanie, opracowywanie i wdrażanie procesu wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zadaniami, znajdującymi odzwierciedlenie w „Programie wychowawczym”, „Programie Profilaktyki” wynikającymi z realizacji podstawy programowej , rzeczywistymi potrzebami i wiekiem rozwojowym dzieci,

12.  wykorzystywanie czasu pracy na wyłączną działalność z wychowankami, z uwzględnieniem różnych form pracy z dziećmi, tj. : pracy zbiorowej, pracy z zespołem dzieci, kontaktów indywidualnych, pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

13.  przestrzeganie bezwzględnie zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw w budynku przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów, wycieczek. Wymaganie obecności pracownika obsługi przy zajęciach i czynnościach dzieci podczas których nauczyciel musi szczególnie zadbać o bezpieczeństwo podopiecznych (np.: praca z narzędziami, pobyt w szatni, przejście do jadalni i do sali).

14.  prowadzenie w sposób systematyczny i rzetelny  następującej dokumentacji:

             - Dziennik zajęć przedszkola

             - Dokumentacja planowania pracy

Oraz dokumentacji związanej z obserwacją i diagnozą dzieci:

             - Arkusze obserwacji dzieci

             - Dokumentację pracy indywidualnej (zeszyt, Karty pracy z dzieckiem o 

               specyficznych   potrzebach edukacyjnych

            - Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym + załączniki 

         potwierdzające jego realizację

12.organizowanie   zebrań rodzicami ( co najmniej 3x w roku),

13.organizowanie konsultacji pedagogicznych dla rodziców (poza godzinami pracy  z wychowankami),

14.organizowanie konsultacji psychologicznych dla rodziców  ( w porozumieniu z psychologiem przedszkola),

15.przygotowywanie prezentacji artystycznych z udziałem dzieci dla członków rodziny  dziecka ( co najmniej 2x w roku),

16.angażowanie rodziców do współuczestnictwa w organizacji i realizacji przedszkolnych i miedzyprzedszkolnych przeglądów, konkursów poświęconych działalności  dzieci i z  udziałem dzieci,

17.pozyskiwanie rodziców do działań na rzecz placówki,

18.dbałość o jakość komunikacji z rodzicami,

19.wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka i ujednolicenie oddziaływań   wychowawczych i opiekuńczych przedszkola i środowiska rodzinnego,  z przestrzeganiem „ Konwencji Praw Dziecka”.

20. wspieranie i aktywizowanie działań pracowników obsługi ( przydzielonych do grupy) w

  zakresie utrzymywania porządku i czystości w sali i w pomieszczeniach 

  przylegających do sali,

21. współpraca z innymi nauczycielami przedszkola w celu  osiągania jakości pracy 

  przedszkola,

22. współpraca z intendentem w zakresie prowadzenia rzetelnej  dokumentacji dotyczącej

      frekwencji dzieci,

23.współpraca z personelem kuchennym w zakresie ustaleń dotyczących diety  

  dzieci.

24. przestrzeganie postanowień wewnętrznych regulaminów przedszkola

25. odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

26. otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

27.  prawidłową organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

28. indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,

29. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci

30  ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole prowadzoną z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej

31 współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;

32. przekazywanie na bieżąco informacji o rozwoju dziecka

33. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka

34. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

35 bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.

36. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

37.dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

38. przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

39. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

40. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

41. utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem i logopedą

42. współpracy z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, sanepidem w ramach opieki zdrowotnej oraz innymi specjalistami w ramach wspomagania rozwoju dziecka

43.  współpraca z  intendentem w sprawach żywienia dzieci;

                                                                                                                        

Do podstawowych zadań nauczyciela – katechety

 

1.   realizowanie programu zatwierdzonego przez władze kościoła katolickiego,

2.   kształtowanie osobowości chrześcijańskiej dzieci odwołując się do ich aktualnych doświadczeń,

3.    podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci,

4.    wychowywanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie,

5.    kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka,

6.    kształtowanie u dzieci wrażliwości na krzywdę ludzką,

7.    przygotowuje występy dzieci i spotkania związane tematycznie z rokiem liturgicznym np.  jasełka, opłatek, itp.

8.    uczestniczenie w radach pedagogicznych, szkoleniach i uroczystościach przedszkolnych.

9. . przestrzeganie postanowień wewnętrznych regulaminów przedszkola.

 

Do podstawowych zadań nauczyciela – języka angielskiego

1. Przygotowanie dzieci do posługiwania się  językiem obcym

2.. osłuchiwanie z mową mówioną w języku angielskim,

3. nauka wyrazów podstawowych; nazw przedmiotów, zjawisk, zwierząt z najbliższego

    otoczenia dziecka,

4. nauka prostych rymowanek, wierszyków, piosenek angielskich,

5. dbałość o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.

6. przestrzeganie postanowień wewnętrznych regulaminów przedszkola.

 

Do podstawowych zadań nauczyciela – rytmiki

 

1.rozwijanie wrażliwości muzycznej,

2.rozwijanie inwencji twórczej w zakresie improwizacji ruchowej do słuchanej i odtwarzanej

   muzyki,

3. rozwijanie poczucia rytmu,

4. kształcenie rozróżniania i nazywania różnych elementów muzyki,

5. nauka piosenek z repertuaru dziecięcego,

6. nauka podstawowych kroków wybranych tańców narodowych,

7.dbałość o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.

8.przestrzeganie postanowień wewnętrznych regulaminów przedszkola

 

Do podstawowych zadań nauczyciela – psychologa

1. prowadzenie obserwacji dzieci – rozpoznawanie potencjału i indywidualnych potrzeb

    rozwojowych dzieci,

 2.prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych  dla dzieci.

3.wspomagania nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych w grupie;

    wyjaśnianie przyczyn trudnych zachowań dzieci, pomoc w doborze metod pracy, 

4. wspomaganie działań nauczycieli ukierunkowanych na adaptację dzieci do przedszkola

5. wspomaganie nauczycieli w badaniu dojrzałości szkolnej dzieci 6 letnich,

6. prowadzenie szkoleń dla nauczycieli poszerzających ich wiedzę psychologiczną.

7. prowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców – porady w rozwiązywaniu        

    problemów wychowawczych,

8. upowszechnianie wiedzy psychologicznej dotyczącej rozwoju dziecka, wychowania na

    łamach gazetek redagowanych przez nauczycieli,

9. organizowanie szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców.

10.przestrzeganie postanowień wewnętrznych regulaminów przedszkola

 

Do podstawowych zadań nauczyciela – logopedy

 

1.      Podejmowanie analizy problemów dydaktyczno-wychowawczych na forum zespołu pedagogicznego.

2.      Uczestniczenie w opracowywaniu zespołowym przedsięwzięć na rzecz edukacji dzieci, poprawy jakości działań przedszkola.

3.      Prowadzenie w ramach swojej pracy doradztwo pedagogiczno-logopedyczne zatrudnionym w przedszkolu nauczycielom.

4.      Uczestniczenie w pracach zespołów diagnostycznych, współuczestniczących w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej przedszkola.

5.      Dokonywanie diagnozy wstępnej dziecka niepełnosprawnego poprzez zapoznanie się z dokumentacją i opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej.

6.      Opracowanie i realizowanie wspólnie z innymi specjalistami program  terapii indywidualnej.

7.      Diagnozowanie zaburzenia mowy u wszystkich dzieci. Logopedyczna opieka nad wszystkimi dziećmi przedszkolnymi - badanie wymowy wszystkich dzieci.

8.      Kwalifikować dzieci do zajęć terapeutycznych i dokumentować terapię.

9.      Prowadzić działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy.

10.  Opracowywać i przygotowywać pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych, indywidualne karty pracy, testy, itp.

11.  Niwelować wady wymowy, likwidować błędy w pracy narządów mowy.

12.  Systematycznie obserwować zachowania i rozwój dzieci — prowadzenie odpowiedniej    dokumentacji.

13.  Inspirować zabawy dowolne i organizować zajęcia grupowe w taki sposób, aby dzieci niepełnosprawne stały się pełnoprawnymi uczestnikami, a nie obserwatorami.

14. Współdziałać z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci.

15.Utrzymywać stały kontakt z rodzicami i udzielać rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.

16    Ustalić sposób współpracy z rodziną dziecka w zakresie:

-        rozpoznawania i rozumienia specyfiki niepełnosprawności,

-        pomocy w interpretacji zachowań dziecka i prawidłowym reagowaniu na te zachowania,

-        instruktażu i poradnictwa dotyczącego kontynuowanych w domu zajęć rewalidacyjnych,

-        informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne,

-        wskazywania ośrodków pomocy specjalistycznej, socjalnej.

17.Organizować spotkania, zajęcia otwarte, pokazowe, konsultacje dla rodziców.

18.Prowadzić zajęcia z udziałem rodziców, w celu demonstrowania ćwiczeń i ustalenia z nimi toku pracy w domu.

19.Uczestniczyć w zebraniach grupowych.

20.Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia w sposób systematyczny i rzetelny  następującej dokumentacji:

-        dziennik zajęć,

-        dokumentacja planowania pracy – programy indywidualne,

-        arkusze obserwacji dzieci,

-        dokumentację pracy indywidualnej (zeszyt, karty pracy).

 

§41.

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2. W miarę możliwości i potrzeb, za zgodą organu prowadzącego, mogą być utworzone inne stanowiska administracji i obsługi.

3. Podstawowym zadaniem kadry administracyjno-obsługowej jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie
i czystości.

4. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
i wychowania dzieci.

5. Szczegółowy zakres obowiązków  pracowników  administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola.

 

Do podstawowych obowiązków intendenta należy:

 

1.  zaopatrywanie przedszkola w porozumieniu z dyrektorem w potrzebne artykuły żywieniowe i techniczne ( środki czystości, do dezynfekcji, sprzęt kuchenny, materiały biurowe) z zachowaniem prawa o zamówieniach publicznych;

2. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do podręcznych ksiąg inwentarzowych po ich uprzednim ocechowaniu;

3. prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacji zbiorów inwentarzowych w pomieszczeniach przedszkola;

4. uzgadnianie sald inwentaryzacji z księgowością Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli  raz w roku  na koniec  grudnia;

5. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;

6. planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich na  tablicy dla rodziców;

7. wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do raportu  żywieniowego;

8. pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepid-u;

9. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się z magazynie;

10.prowadzenie magazynu żywieniowego w programie Optivum firmy Vulcan, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem;

11.prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego;  archiwizacja danych  przetwarzanych w programie Optivum firmy Vulcan zgodnie z określonymi wymogami ,

12.sporządzanie raportów żywieniowych w programie Optivum firmy Vulcan przedstawianie ich do podpisu dyrektorowi przedszkola i szefowi kuchni;

13.dbanie o terminowe cechowanie wag;

14.nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zasad  Systemu HACCAP w przedszkolu;

15.ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt ;

16.nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn i urządzeń przedszkola; w tym zlecanie napraw i konserwacji w porozumieniu z dyrektorem

17.nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji,

18.nadzór nad terminowością wydawania pracownikom odzieży ochronnej,

19.wykonywanie badań profilaktycznych;

20.uczestniczenie w kasacjach  i spisach z natury mienia przedszkola;

       21.przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy   wszelkich regulaminów praz  

            przepisów bhp i p/ppoż.

       22.pomoc w przygotowaniu posiłków i w ich wydawaniu w razie potrzeb;

       23.udział w szkoleniach bhp i p/ppoż.;

     24. realizacja zadań wynikających z prawidłowego naliczania  opłat za   pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu

      25. wykonywanie poleceń Dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola

1)       prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

2)       zamawianie druków ścisłego zarachowania;

3)       obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;

4)       gospodarowanie materiałami przeznaczonymi na żywienie dzieci w przedszkolu;

 

 Do zadań należą:

1)       utrzymywanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości;

2)       prowadzenie rozliczeń gospodarczo-finansowych;

3)       przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

4)       organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia Przedszkola nr 8 w Kołobrzegu oraz ochrony administrowanych budynków i terenu;

5)       organizowanie i nadzorowaniem pracy personelu obsługowego przedszkola;

6)       planowanie , zakup w porozumieniu z dyrektorem  potrzebnych artykułów żywieniowych i technicznych ( środki czystości, do dezynfekcji, sprzęt kuchenny) z zachowaniem prawa o zamówieniach publicznych;

7)       prowadzenie ewidencji, analizy i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecanie usług, zakup artykułów żywnościowych  i materiałów do utrzymywania czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych, itp.;

8)       przekazywanie do księgowości wszystkich otrzymanych od podmiotów zewnętrznych faktur, not obciążeniowych, , dokumentów przyjęcia i obrotu środkami trwałymi;

9)       uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji;

10)    planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury        (kosiarki, maszyny czyszczące, itp.);

11)    ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt;

12)    planowanie i zakup środków piśmiennych na potrzeby administracji (papier, tonery, druki, znaczki) oraz prowadzenie ich ewidencji i rozchodu;

13)    ewidencjonowanie, znakowanie stanu inwentarza biurowego i wyposażenia wszystkich pomieszczeń, prowadzenie aktualizacji wywieszek inwentarzowych w pomieszczeniach przedszkola;

14)    przeprowadzanie spisu z natury i inwentaryzacji  mienia przedszkola w programie Optivum firmy Vulcan ;

15)    planowanie i zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej oraz prowadzeniem ewidencji i rozchodu;

16)    sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do programu Inwentarz Optivum firmy Vulcan, po ich uprzednim ocechowaniu;

17)    racjonalne i oszczędne gospodarowaniem powierzonymi składnikami majątku;

18)    planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich na  tablicy dla rodziców;

19)    wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem szefa kuchni lub pomocy kuchennej i wpisywanie ich do raportu żywieniowego;

20)    pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

21)    przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się z magazynie;

22)    prowadzenie stołówki w programie Optivum firmy Vulcan,

23)    prowadzenie magazynu żywieniowego w programie Optivum firmy Vulcan, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem;

24)    prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, codzienna archiwizacja danych  przetwarzanych w programie Optivum firmy Vulcan ;

25)    sporządzanie raportów żywieniowych w programie Optivum firmy Vulcan przedstawianie ich do podpisu dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola i szefowi kuchni;

26)    prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji związanej z odpłatnością za przedszkole w systemie NETCOM;

27)    dbanie o terminowe cechowanie wag;

28)    nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zasad  Systemu HACCAP w przedszkolu;

29)    dokonywanie kontroli wewnętrznej czystości, wydawanych posiłków oraz gospodarowania artykułami żywnościowymi przez pracowników kuchni ;

30)    współpraca z dietetykiem

 

Do podstawowych zadań szefa kuchni należy:

 

1.  przestrzeganie zasad określonych w systemie HACCAP; GMP i GMH

2.   uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

3.   przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących

      norm;

4.pobieranie  produktów żywnościowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczeniem przed użyciem;

5.      dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

6.      odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia w kuchni;

7.      utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach kuchni i powierzonych magazynach;

8.      właściwe porcjowanie posiłków i wydawanie ich wg obowiązujących norm;

9.      obowiązkowe noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni;

10.  uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni;

11.  znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

12.  wykonywanie badań profilaktycznych;

13.  udział w szkoleniach bhp i p/ppoż.;

14.  przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/ppoż.,;

15.  wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy przedszkola.

16.  Współpraca z intendentem i dietetykiem

 

Do podstawowych zadań pomocy kuchennej należy:

 

1.     przestrzeganie zasad określonych w systemie HACCAP; GMP i GMH

2.     wykonywanie prac w sposób zgodny z zasadami bhp oraz stosowanie się do poleceń i wskazówek szefa kuchni;

3.     obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi urządzeń gastronomicznych;

4.     wykonywanie prac przygotowawczych przy sporządzaniu posiłków;

5.     przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi szefa kuchni;

6.     systematyczne mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

7.     pomoc przy wydawaniu posiłków;

8.     wykonywanie poleceń szefa kuchni wynikających z codziennego podziału prac;

9.     pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepid-u;

10.  obowiązkowe noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni;

11.  zastępowanie szefa kuchni podczas jego nieobecności;

12.  utrzymywanie pomieszczeń pionu żywienia w należytym porządku i ładzie;

13.  znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

14.  zgłaszanie na bieżąco ewentualnych usterek i awarii;

15.  współodpowiedzialność materialna za sprzęt kuchenny ;

16.  przestrzeganie Regulaminu Pracy  i wszelkich regulaminów oraz przepisów bhp i p/ppoż.;

17.  wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy przedszkola.

18.  Współpraca z intendentem i dietetykiem

 

 

 Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela

 

1.   wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków przedszkola, dotyczących higieny osobistej, dokarmiania dzieci,

2.   uczestnictwo w zajęciach zespołowych i indywidualnych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu,

3.   utrzymanie w czystości szafek indywidualnych dzieci, mebli i zabawek oraz pomieszczeń przedszkola/ przydzielonej sali pobytu dzieci, przylegającej łazienki, korytarza,

4.   pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć,

5.   czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci w placówce i poza nią.

6.   sprzątanie wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń przedszkola,

7.   bezpieczne i estetyczne podanie posiłków dzieciom,

8.   pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci.

  1. przestrzeganie aktualnych przepisów higieniczno – sanitarnych, bhp, ppoż. i dyscypliny pracy.

10. przestrzeganie Regulaminu Pracy  i wszelkich regulaminów oraz przepisów bhp i

      p/ppoż.;

10.  wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy przedszkola.

 

 

Do podstawowych obowiązków  konserwatora

 

1.      systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń przedszkolnych;

2.      kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro-energetycznych, klimatyzacyjnych;

3.      systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących napraw i remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

4.      wykonywanie prac remontowo- budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu , przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

5.      dbałość o powierzony sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, zamawianie materiałów w placówkach handlowych w uzgodnieniu z Intendentem;

6.      prowadzenie podręcznego zeszytu rozchodu materiałów ;

7.      utrzymywanie

8.      utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych ( koszenie traw, grabienie liści, przycinanie drzew, odśnieżanie itp.);

9.      dokonywanie malowania sprzętu ogrodowego;

10.  udział w szkoleniach bhp i p/ppoż. oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

11.  przestrzeganie Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów oraz przepisów bhp i p/ppoż. ;

12.wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy przedszkola.

 

Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

§42.

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 43.

 

1.W przedszkolu za zgodą dyrektora przedszkola mogą odbywać praktykę studenci 

   kierunków pedagogicznych

2. Praktyka prowadzona jest zgodnie z harmonogramem praktyki określonej przez uczelnię.

3.Opiekę nad praktykantami sprawuje dyrektor, wicedyrektor przedszkola lub wyznaczony nauczyciel.

4.W przedszkolu za zgodą dyrektora mogą odbywać staż wolontariusze oraz inne osoby w  ramach porozumienia z odpowiednimi instytucjami.

 

VI. REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

§44.

1.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechności.

2. Kwalifikacji dzieci do przedszkola dokonuje się drogą elektroniczna – zgodnie z opracowanym przez organ prowadzący Regulaminem elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli

3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie formularza drogą elektroniczną i zaniesienie go do przedszkola pierwszego wyboru.

4. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są :

1)     dzieci 6 letnie, dzieci 5 letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

2)     dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

3)     dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

4)     dzieci z rodzin zastępczych.

5. Jeżeli po kwalifikacji liczba zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor.

§45

Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

§46.

Szczegółowe zasady  przyjmowania do przedszkola i skreślania dzieci z listy wychowanków  określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§47.

O przyjęciu dziecka do przedszkola (również w trakcie trwania roku szkolnego) decyduje dyrektor.

Przedszkole  zapewnia zajęcia z języka obcego dla wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie  realizacji podstawy programowej zgodnie z opracowanym arkuszem organizacji pracy

Przedszkole zapewnia zajęcia z rytmiki 2 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym zgodnie z opracowanym arkuszem organizacji pracy

§48.

1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu

2.Dziecku posiadającemu opinię lub orzeczenie, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

3.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej

 

 

 

VII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§49.

 

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do lat 6.

2. W miarę posiadania wolnych miejsc dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko w wieku 5  lat jest obowiązane odbywać roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy lat.

4.   miejsca na terenie Gminy Miasta w celu realizacji wychowania przedszkolnego

5. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli. Sieć powinna być tak ustalona, aby wszystkie dzieci 5 letnie zamieszkałe na terenie gminy miały możliwość  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a droga dziecka 6 letniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola nie przekraczała 3 km.

6. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka 5 i 6 letniego lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

7. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

 

 

VIII. RODZICE

§50.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1. przestrzeganie niniejszego statutu,

2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez

   rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z „Umową

   o świadczenie usługi Przedszkola Miejskiego nr 8 im. J. Brzechwy w Kołobrzegu”        

5. informowanie o przyczynach nieobecności  dziecka w przedszkolu, niezwłoczne

   zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci 6 letnich,  podlegających

  obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

7.zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

8.wspieranie nauczycieli w celu  w osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

9.inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§51

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

W przypadku, gdy rodzic ma ograniczoną władze rodzicielską, jest jej pozbawiony bądż kontakty z dzieckiem regulowane są przez postanowienie lub orzeczenie sądu, wówczas dyrektor lub nauczyciel zobowiązany jest do zastosowania się do zalecanych form kontaktów z dzieckiem na podstawie tychże orzeczeń bądź postanowień sądu.

§52.

Rodzice mają prawo do:

1)      zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy   dydaktyczno - wychowawczej,

2)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

3)      uzyskania informacji o stanie gotowości  szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

4)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola,

6)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 

                                             §53.

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są  co najmniej trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczyciela.

 §54.

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami/ w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz wspomagania rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do szkoły:

-      zebrania ogólne – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 x w roku

-          zebrania grupowe, organizowane co najmniej  3 razy w ciągu roku szkolnego,

-          konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,

-          konsultacje ze specjalistą: psychologiem, logopedą

-          kąciki dla rodziców z aktualnymi informacjami o działalności przedszkola

-          zajęcia otwarte – co najmniej 2 x w roku

-          gazetki cykliczne

-     imprezy i uroczystości przedszkolne – wg harmonogramu

-     informowanie o wynikach diagnoz i obserwacji dzieci

-      ankietowanie pracy przedszkola

-     prowadzenie strony www.pm8kg.pl – wspomaganie, informowanie,

 

2.      Formy współpracy przedszkola ze specjalistami,

a)      w tym z PPP:

- sporządzanie opinii o dziecku i kierowanie do badań

- realizacja przeczenia i wskazań PPP

b) w  tym z oświatą zdrowotną

- diagnoza zaburzeń rozwojowych

- profilaktyka zdrowia

c)  w tym z nauczycielami  szkolnymi

- współdziałanie w przygotowaniu dzieci do szkoły

- organizowanie szkoleń, zajęć, dzielenie się wiedza i doświadczeniem

- pedagogizacja rodziców dzieci przedszkolnych

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§55.

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał rady pedagogicznej.

3.Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) zapoznanie rodziców ze Statutem na zebraniach z rodzicami,

2) zapoznanie wszystkich pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty

3) udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora przedszkola.

 

§56

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§57.

Świadczenie usługi przedszkolnej w zakresie podstawy programowej jest bezpłatne.

§58.

1.Zasady odpłatności za usługę przedszkolną w zakresie powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej określa Uchwała Rady Miasta.  Podstawą naliczenia opłat za przedszkole jest system ( Netcom) monitorowania pobytu dziecka w przedszkolu, który generuje godziny pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej.      

2. Zasady odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu reguluje Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 w Kołobrzegu, funkcjonujące w porozumieniu z organem prowadzącym.

3.Zasady korzystania z wyżywienia przez pracowników podczas godzin wykonywania  

  Pracy reguluje Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 im. J. Brzechwy  w Kołobrzegu w   porozumieniu z organem prowadzącym;

- pracownik ma prawo, za odpłatnością skorzystać z wyżywienia w godzinach

  świadczenia pracy,

- koszty wyżywienia obejmują  koszty tzw. wsadu produktów i koszty jego 

  przygotowania. Kształtują się następująco:

  20% od kosztów całodziennego wyżywienia , to koszt śniadania

  30 % od kosztów całodziennego wyżywienia , to koszt drugiego śniadanie

  50 % od kosztów całodziennego wyżywienia , to koszt obiadu.

- wielkość wydawanej porcji pracownikowi jest równoważna porcji, jaką otrzymuje 

  dziecko uczęszczające do przedszkola,

- należność za korzystanie z wyżywienia w okresie rozliczeniowym jest potrącana z

  wynagrodzenia, za potwierdzeniem pracownika .

- Pracownicy kuchni w czasie wykonywania pracy i organizacji żywienia w przedszkolu   korzystają z wyżywienia podobnie jak pozostali pracownicy przedszkola.

§59.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§60.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 31.08.2015 r.

 

 <xml></xml>