Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

 

 

Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie i Statutu  Przedszkola Miejskiego nr 8 w Kołobrzegu

CELE PRZEDSZKOLA:

1.     Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2.     Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co, jest dobre, a co złe.

3.     Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4.     Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5.     Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6.     Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach  sportowych.

7.     Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie  umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8.     Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się  poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9.     Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10.  Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11.  Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

12.  Umożliwienie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1)), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

ZADANIEM PRZEDSZKOLA JEST:

1.     Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom.

2.     Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia.

3.     Wspieranie dziecka uzdolnionego.

4.     Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

5.     Zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

6.     Współdziałanie z rodziną (opiekunami) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

7.     Umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej zgodnie z wolą rodziców.

8.     Prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie organizacji, metod pracy i programów.

 

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

1.     Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą czynną 12 miesięcy w roku (przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji pracy w okresie przerw ustalonych przez organ prowadzący – przerwa wakacyjna, w czasie przerwy wakacyjnej czynne są przedszkola dyżurujące).

2.     Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 – 16.30.

3.     Dzieci w placówce przebywają w grupach mieszanych wiekowo – innowacja pedagogiczna organizacyjna (Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez interakcję dzieci w grupach zróżnicowanych wiekowo).

4.     W poszczególnych grupach wiekowych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola.

5.     Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacyjny przedszkola” zatwierdzony przez organ prowadzący.

6.     Organizację pracy w ciągu dnia określa „Ramowy rozkład dnia w przedszkolu” z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy programowej.

7.     Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie przy czym:

1)       najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),

2)       co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych 1/4/ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.),

3)       najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania w przedszkolnego,

4)       pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcza, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

8.     Zmianę organizacji pracy przedszkola wynikającej ze wzmożonej absencji dzieci (ponad 50% dzieci w grupie) przewiduje się w okresach: przerw świątecznych, ferii, w sytuacjach zwiększonej zachorowalności dzieci oraz braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom przez nauczyciela itp., a dotyczy to: zmniejszenia liczby oddziałów.

9.     W placówce mogą odbywać się zajęcia dodatkowe opłacane z budżetu przedszkola organizowane na życzenie rodziców.

10.  Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy w przypadku uchylania się rodziców od wnoszenia opłat za przedszkole (2 krotnie w ciągu roku).

 

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) MAJĄ PRAWO DO:

1.     Zapoznania się z zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola i programu wychowawczego, profilaktycznego.

2.     Uzyskania rzetelnej informacji o zachowaniu i rozwoju swojego dziecka.

3.     Uzyskania specjalistycznej pomocy pedagogicznej i psychologicznej w wychowaniu dziecka.

4.     Wyrażania własnych opinii na temat działalności placówki bezpośrednio do dyrektora przedszkola.

5.     Aktywnego włączania się w życie przedszkola, współuczestniczenie w organizowaniu uroczystości i imprez w placówce.

6.     Uczestnictwa w pracach Rady Rodziców - organu przedstawicielskiego wszystkich rodziców.

7.     Odwołania w sprawach spornych do dyrektora przedszkola a następnie do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Kołobrzegu.

 

OBOWIĄZKIEM RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) JEST:

1.     Współpracowanie z nauczycielami w sprawach wychowania i nauczania dzieci oraz informowanie nauczyciela i dyrektora o przeciwwskazaniach dziecka do wykonywania czynności statutowych.

2.     Przyprowadzanie tylko zdrowego dziecka do przedszkola.

3.     Branie aktywnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach rodziców oraz spotkaniach ze  specjalistami.

4.     Przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia, zwłaszcza punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne dorosłe osoby pisemnie do tego upoważnione przez rodziców, w godzinach określonych w statucie przedszkola.

5.     Przestrzeganie Statutu  Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu.

6.     Terminowe dokonywanie wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

7.     Zgłaszanie uwag dotyczących pracy wychowawczo-dydaktycznej do dyrektora placówki.

8.     Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

9.     Zapoznawanie się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na tablicach ogłoszeń, na przedszkolnej stronie www.

10.  Przygotowanie dziecka do prawidłowego funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Postanowienia powyższego regulaminu obowiązują wszystkie podmioty mające wpływ na wychowanie i edukację dziecka (rodziców, prawnych opiekunów i pracowników przedszkola).

2.     Regulamin może ulec zmianom w miarę potrzeb zaistniałych w funkcjonowaniu i organizacji pracy przedszkola.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

<xml> </xml>