Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Regulamin działania

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8

w Kołobrzegu ul. Bociania 4a

 

Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. zm. oraz Statutu przedszkola z dnia 1 grudnia 2017  § 25 wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 14.09.2021 r. niniejszy regulamin.

 

I.              Postanowienia ogólne

 

§ 1

             Reprezentacja społeczności rodziców nosi nazwę Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4a

        

II.            Cele i zadania

 

§ 2

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.

 

§ 3

 

Zadaniem Rady Rodziców jest:

1.    Współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym

2.    Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci

3.    Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

4.    Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

5.    Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych.

 

Kompetencje Rady Rodziców

 

§ 4

  Do kompetencji Rady Rodziców należy

1.   Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

1)   programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,

2)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

2.    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,

3.    Opiniowanie projektu innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4.    Wystawianie opinii  nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy,

5.    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

6.    Opiniowanie działań wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji na terenie placówki

7.    Występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

 

IV. Organizacja działania Rady Rodziców

 

§ 5

1.    Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców danej grupy.

2.    Zebranie rodziców danej grupy wybiera spośród siebie Trójkę Grupową, składającą się z 3 trzech osób.

3.    W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych na zebraniu ogólnym rodziców w tajnych wyborach.

 

 

4.    Plenarne zebranie rady Rodziców wybiera spośród siebie:

1)    Zarząd Rady Rodziców jako organ kierujący jej pracami,

2)    Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

  1. Zarząd Rady Rodziców składa się z :

 Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika , oraz Członków Komisji Rewizyjnej.

  1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób.

 

§ 6

1.    Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok.

2.    Członkowie RR niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwoływani przed upływem kadencji na zebraniu ogólnym rodziców lub przez RR

3.    Na miejsce ustępujących lub odwoływanych członków RR na zebraniu rodzice wybierają nowych członków.

4.    Ustępująca RR działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się  nowej RR, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż m-c od rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

 

§ 7

W skład Rady Rodziców  nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

§ 8

1.    Plenarne zebrania Rady Rodziców zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku – na rozpoczęcie roku szkolnego.

2.    Plenarne zebrania Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek Trójek Grupowych, Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej.

§ 9

1.    Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

2.    Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany jest  w formie pisemnej.

3.    Protokoły gromadzone są w zbiorze protokołów.

4.    Każdy protokół ma jako załącznik listę obecności.

 

 

 

§ 10

1.    Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków.

2.      Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

§ 11

Nadzór i kontrolę nad działalnością RR sprawuje ogólne zebranie rodziców, które w szczególności akceptuje sprawozdanie z działalności  RR i Komisji Rewizyjnej a także może odwołać  Przewodniczącego RR i członków RR.

 

 

V. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

 

1. Rada Rodziców i jego ogniwa podejmują decyzje w postaci uchwał.

Głosowanie powinno być jawne , przy obecności co najmniej połowy członków.

1.    Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Rady Rodziców.

2.    Uchwały są protokołowane w zbiorze protokołów Rady Rodziców. Za zbiór  protokołów Rady Rodziców i właściwe prowadzenie odpowiada sekretarz Rady Rodziców.

3.    Jeżeli uchwały  są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i lub interesami przedszkola i mogą wywoływać w swoich konsekwencjach ujemne skutki społeczne- dyrektor przedszkola może zabronić ich  wykonania.

 

 

VI. Zadania członków Rady Rodziców

§ 11

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

1.    Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców

2.    Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok, z uwzględnieniem zadań wynikających z planu rozwoju przedszkola.

3.    Współdziałanie ze wszystkimi członkami realizacji planu rozwoju przedszkola.

4.    Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.

5.    Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.

6.    Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola

 

§ 12

 

Zadania Skarbnika Rady Rodziców

 

  1. Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.
  2. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,
  3. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców,
  4. Prowadzenie Księgi Kontowej Rady Rodziców
  5. Pobieranie wyciągów z rachunku bankowego Rady Rodziców i księgowanie wpływów w Księdze Kontowej.
  6. Pobieranie wypłat i  przekazywanie wpłat  na konto bankowego RR

 

§13

Zadania Sekretarza:

 

1. Właściwe prowadzenie protokołów RR

2. Zapewnienie właściwej organizacji pracy RR

3. Opracowanie harmonogramu prac i zebrań RR i kierowanie jego realizacją

4. Realizowanie postanowionych zamierzeń.

 

§ 14

 

Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

 

1.    Dokonywanie raz na pół roku  kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców

2.    Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców

 

 

VII.       Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 

§ 15

1.    Fundusze Rady Rodziców  powstają:

a)  z dobrowolnych składek rodziców.

b)  z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,

c)  z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

d) organizowanie kiermaszy , festynów i zbiórek

e)  z innych źródeł.

2.    Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.

3.    Składka  zbierana jest w wysokości: 100 % ustalonej składki na pierwsze  dziecko,  50% ustalonej składki na drugie dziecko. Trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest ze składek.

4.    Rodzice wpłacają składkę w  dwóch ustalonych  ratach .lub innych dogodnych dla siebie po uzgodnieniu z Radą Rodziców

5.    Rodzice wpłacają składki na konto Rady Rodziców i , a  w wyjątkowych   sytuacjach w kancelarii przedszkola

6.    Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

7.    Pieniądze wpłacane są przez rodziców bezpośrednio na konto Rady Rodziców. W wyjątkowych przypadkach mogą być  przyjmowane  w formie gotówkowej. Przyjęcie gotówki  dokumentowane jest na  drukach Kwitariuszy Przychodowych i przechowywane z dokumentacją Rady Rodziców. 

8.    Faktury, dokumentacja zgromadzonych funduszy RR, wpływy na rachunek bankowy oraz obrót gotówki ewidencjonowane są  w Księdze Kontowej.

9.    Przedmioty zakupione ze środków Rady Rodziców zostają przekazane dla przedszkola w formie bezzwrotnej darowizny.

 

§ 16

1. Rada Rodziców wydatkuje fundusze zgodnie z ustalonym preliminarzem wydatków.

2. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacania koncertów, teatrzyków, wycieczek, zajęć, zabaw , imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, wyjść do kina, audycji umuzykalniających, materiałów plastycznych, informatycznych ( tuszy, folii itp.), nagród do konkursów, warsztatów dla rodziców i dzieci  i innych elementów wynikających z organizacji pracy przedszkola, które zaplanowane są corocznie w preliminarzu wydatków.

 

3.    Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola  do dysponowania funduszem Rady Rodziców  zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

4.     Rada Rodziców ustanawia pogotowie kasowe w wysokości 2500 zł PLN do dyspozycji dyrektora (w nagłych wypadkach), które to środki przechowywane są w sejfie przedszkola.

 

VII.   Postanowienia końcowe

 

§ 17

Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 ul. Bociania 4a, tel. 352 19 19

 78-100 Kołobrzeg.

 

§ 18

Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców lub jego członka w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady Rodziców.

 

§ 19

Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.

§ 20

Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców

 

 

Regulamin  został zatwierdzony na posiedzeniu RR i wchodzi w życie   14.09. 2021 r.