Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

 

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW

 Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Jana Brzechwy
W KOŁOBRZEGU

 

        Kodeks Etyczny Pracowników Przedszkola  Miejskiego nr 8 im. Jana Brzechwy  Kołobrzegu stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy przedszkola podczas wykonywania obowiązków pracowniczych w zakładzie pracy, a także poza nim. Celem Kodeksu jest zapewnienie jakości funkcjonowania placówki, zaufania klientów przedszkola i wsparcie pracowników w realizowaniu standardu  przestrzegania wartości etycznych.


ZASADY I WARTOŚCI PRZYJĘTE PRZEZ PRACOWNIKÓW

 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 IM. J. BRZECHWY

W KOŁOBRZEGU

Kompetencja, obowiązki

Pracownicy przedszkola są wizytówką swojego miejsca pracy. Pracownik przedszkola postępuje zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami wewnętrznymi i udzielonymi kompetencjami, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa i decyzje. Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali umiejętności.

 

Uprzejmość

Pracownika przedszkola cechuje wysoka kultura osobista, schludny wygląd i odpowiedni strój. Jest otwarty na sprawy klientów placówki, które winien zawsze załatwiać w miły i uprzejmy sposób. Udzielane klientom odpowiedzi formułuje w sposób zrozumiały i wyczerpujący. Kieruje do właściwych osób, w sprawach, do których załatwienia, nie posiada kompetencji. Pracownika przedszkola cechuje miły, wyrozumiały i cierpliwy stosunek do wychowanków.

Sumienność

Pracownik przedszkola wykazuje się zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, jest staranny i pracowity. Wykazuje dbałość o powierzone mienie. W swoich działaniach w szczególny sposób uwzględnia dobro dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Uczciwość

Pracownik dba o wizerunek swój jak i całej placówki. Podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i poza zakładem pracy nie podejmuje jakichkolwiek działań, które mogłyby wywoływać podejrzenia o uzyskanie korzyści dla siebie kosztem innych osób i kosztem dobra wspólnego.

 

Bezstronność

Pracownik podejmuje decyzje równo traktując strony znajdujące się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy załatwianiu spraw klientów przedszkola nie kieruje się sympatiami osobistymi, religijnymi oraz politycznymi. Tymi samymi zasadami kieruje się w stosunku do podopiecznych przedszkola i współpracowników. Nie faworyzuje wychowanków. Wszystkie dzieci traktuje jednakowo.

 

Współpraca

Pracownik przedszkola potrafi działać w zespole, jest lojalny wobec przełożonych oraz koleżanek i kolegów. Współpracuje z pozostałymi pracownikami, pozytywnie oddziałując na skuteczność wykonywanych działań.