Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

<xml> 800x600 </xml>

 

 

 

Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu

1.        Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stała opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

2.        Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich działań.

3.        Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku narażenia poniesie za to pełna odpowiedzialność dyscyplinarną.

4.        Przedszkole i nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

5.        Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ., które są określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” Obowiązujących na terenie przedszkola.

6.        Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 przez rodziców lub inne upoważnione przez rodziców osoby. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do Sali grupy. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy.

7.        Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub osoby dorosłe przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego i przechowywane w dokumentacji przedszkola).

8.        Nauczyciel powinien wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkola można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

9.        Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważniona osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo – wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

10.     Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.

11.     Punktualnie od godziny 7.30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieka nauczyciela.

12.     Od rana organizowane są zabawy i zajęcia, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknic za rodzicami.

13.     Dzieciom, które już weszły do Sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

14.     Podczas zabaw dowolnych w Sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczna zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, uczy dzielenia się nimi.

15.     Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ja inspiruje, ewentualnie ingeruje w konflikt między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich  rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym się bawią dzieci.

16.     Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

17.     Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

18.     Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkola, od pierwszych dni września uczy się korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania korzystania z tego sprzętu.

19.     Codziennie rano konserwator ma obowiązek sprawdzić, czy uradzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Konserwator musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.

20.     W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia się nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

21.     Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu przedszkola. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzona przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

22.     Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

23.     Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają (dzieci młodsze ustawiają się w „pociąg”).

24.     Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść.

25.     Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przede wszystkim nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni.

26.     Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.

27.     Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia się do pracy i podać jego przyczynę.

28.     Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

29.     Nie wolno podczas pracy dziećmi zostawić ani na chwilkę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba z obsługi grupy (woźna). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

30.     W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:

- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy,

- zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka,

- podjąć środki zapobiegawcze ( w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola),

- zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę.

31.     Procedura powypadkowa określona jest w „Instrukcji BHP” obowiązującej w przedszkolu.

32.     Procedura wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia, tj.  dnia 1.09.2011r.

 <xml></xml>