Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

UCHWAŁA NR XL/528/13

RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, art. 14 ust. 5 pkt 2 , art.14 ust 5a, art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm. przen. Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; zm. przen. Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz.624, zm. przen. Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz. 2703 oraz Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148.poz. 991, Nr 127, poz. 857); z 2011 r. Nr 106, poz.662, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r., poz. 941 i 979 , z 2013 r. poz. 87, 827 i 1191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), 

Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg,

2)podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną na podstawie odrębnych przepisów, realizowaną w czasie ustalonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg,

3)dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola oraz szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg,

4)godzinie zajęć - należy przez to rozumieć każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej.

§2. Podstawa programowa w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg realizowana jest obowiązkowo i bezpłatnie, przez pięć dni roboczych w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 12.30.

§3. Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu obejmuje:

1)opłatę za świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych wykraczających poza podstawę programową, realizowaną w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2,

2)opłatę za wyżywienie w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

§ 4. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1 wynosi 1,00 zł za jedną godzinę zajęć dziecka

wprzedszkolu.

§5. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 pkt 2 i zasady korzystania ze stołówek, zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Kołobrzeg.

§6. Miesięczna wysokość opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 4 oraz faktycznej liczby godzin zajęć dziecka w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej.

§7. Zasady korzystania z usług świadczonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 1

§8. Zwalnia się całkowicie z opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1, rodziców lub opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

§9. Zwalnia się częściowo z opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1, w wysokości 50 %, rodziców lub opiekunów prawnych pobierających zasiłek rodzinny:

1)na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola,

2)samotnie wychowujących dzieci.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIV/340/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 3247, z 2013 r. poz. 1639).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel