Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności


KONCEPCJA PRACY

 Przedszkola Miejskiego nr 8

im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

  

KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI

 

1.        Stworzenie systemu strategicznego zarządzania placówką zgodnego z polityka oświatową państwa.

2.        Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości  i efektów pracy

3.        Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

4.        Innowacyjne i nowoczesne działania w rozwoju dzieci i nauczycieli.

5.        Otwartość na zmiany w procesie polityki oświatowej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2.         budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3.        kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4.        rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5.        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6.        -    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7.        -    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8.        -    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9.        -    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10.     -   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

OPIEKA, WYCHOWANIE, EDUKACJA

 

1.        Tworzenie warunków dających możliwość  indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

2.        Stworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczo – opiekuńczego z domem rodzinnym dziecka

3.        Otwarcie na potrzeby i współprace ze środowiskiem,

4.        Okazywanie pomocy innym

5.         

6.        Zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacyjny dzieci i organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka.

7.        Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów pracy

8.        Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.

9.        Zapewnienie dobrego przygotowania dzieci do startu w szkole poprzez innowacyjne działania w sferze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

1.        Zapewnienie wysokiego poziomu  efektów pracy placówki

2.        Systemowe wspomaganie rozwoju zawodowego kardy

3.        Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań placówki

4.        Zapewnienie sprawnego, skutecznego kierowania placówką

5.        Przedszkole integralną częścią środowiska.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Koncepcja Pracy Przedszkola zgodna jest z :

 

1.        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

2.        Rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

3.        Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

( Dz. U. Nr 95 z późniejszymi zmianami)

4.        Statutem Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. J. Brzechwy przyjętym przez Radę Pedagogiczna w dniu 31 sierpnia 2012 r.

5.        Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych              w aktach prawnych: UOSO, Podstawie Programowej z dnia 27 sierpnia 2012r. oraz Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu

WIZJA PRZEDSZKOLA

” Nie musimy robić rzeczy wielkich – wystarczą rzeczy małe czynione z wielka miłością”

 

PRZEDSZKOLE

 

·         Ukierunkowane na dziecko

·         Silnie związane ze środowiskiem

·         Nowocześnie administrowane

·         Poszukujące nowych form i metod pracy

·         Bardzo dobrze wyposażone

·         Funkcjonalnie urządzone

·         Cieszące się uznaniem w środowisku

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

·         Wykwalifikowana

·         Współpracująca ze środowiskiem rodzinnym dziecka

·         Otwarta na potrzeby i rozwój dzieci

·         Wykorzystująca w pracy programy innowacyjne

·         Inicjująca różne formy współpracy z rodzicami i środowiskiem

 

RODZICE

 

·         Partnerzy przedszkola

·         Otwarci na propozycje nauczycieli – jednolite kierunki oddziaływań wychowawczych

·         Zaangażowani w życie przedszkola

·         Życzliwi

·         Wyrozumiali

 

DZIECI

·         Ciekawe świata

·         Ufne wobec nauczycieli

·         Radosne

·         Aktywne

·         Uczestniczące w życiu przedszkola

·         Twórcze w działalności zabawowej i edukacyjnej

·         Dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole

MISJA PRZEDSZKOLA

 

„ Pomóż mi zrobić to samemu”

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE

 

NASZE DZIECI

*        nowoczesne

*        nowoczesne

*        uczy aktywności

*        aktywne

*        uczy samodzielności

*        samodzielne

*        uczy odpowiedzialności

*        odpowiedzialne

*        współpracuje ze środowiskiem

*        ciekawe otaczającego świata

*        otwarte, przyjazne, bezpieczne

*        otwarte, przyjazne

*        integrujące, demokratyczne,

*        tolerancyjne, zintegrowane

*        bawi dzieci

*        mające czas na  zabawę

*        przygotowuje do podjęcia nauki

*        dobrze przygotowane do podjęci nauki

 

O PRZEDSZKOLU

 

Przedszkole zostało otwarte 1 września 1980 r. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kołobrzeg.

Przedszkole usytuowane jest w miejscu zacisznym oddalonym od zgiełku ulicznego i spalin samochodowych.

Z jednej strony otoczone jest posesjami z domkami jednorodzinnymi, a od ulicy o dużym natężeniu ruchu oddzielają przedszkole budynki mieszkalne. Posiadamy duży plac zabaw wyposażony w sprzęt ogrodowy: zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice i inne sprzęty przeznaczone do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu, bogaty w różnorodne krzewy i drzewa,

 Placówka posiada 7 sal dydaktycznych wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy. Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

 

W przedszkolu jest sala rytmiczna przeznaczona do organizacji zajęć zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości, koncertów oraz gabinet logopedyczny  do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój mowy.

 

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz specjalistów – logopedą i psychologa.

Przedszkole jest wyremontowane, systematycznie doposażone – w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz sprzęt ogrodowy.

Przedszkole silnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, włącza się w działania na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

W przedszkolu prowadzi się prace  dostosowana do indywidualnych możliwości dzieci, prowadzona jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna, praca wyrównawcza i stymulacyjna oraz zajęcia wspierające uzdolnienia i zainteresowania dzieci.

Placówka posiada certyfikat „Zachodniopomorska Placówka jakości” oraz tytuły: „Szkoła Odkrywców Talentów” i „Przedszkole w Ruchu” nadane przez MEN

 

ORGANIZACJA DNIA

 

Czas pobytu dzieci w przedszkolu realizowany jest według zaleceń nowej podstawy programowej, tj.:

Ø  Co najmniej 1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu przeznaczamy na zabawę – w tym czasie dzieci bawią się samodzielnie przy niewielkim udziale nauczyciela

Ø  Co najmniej 1/5 czasu pobytu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na spacerze. W tym czasie odbywają się obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze

Ø  Najwyżej 1/5 czasu dzieci zajmują się różnego rodzaju zajęciami dydaktycznymi, realizowanymi według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Ø  Pozostały czas dzieci wykorzystują na czynności organizacyjne, zajęcia dodatkowe, uroczystości przedszkolne, czynności opiekuńcze i wychowawcze

Ø   

·         W czasie zabaw dzieci zobowiązane sa do przestrzegania zasad ustalonych wspólnie przez nauczyciela i dzieci

·         W salach funkcjonują Kodeksy Dobrego Zachowania, dzięki którym dzieci pamiętają o przestrzeganiu ustalonych wspólnie norm i zachowań w Sali.

·         Dzieci maja prawo do wyboru propozycji pedagogicznych podanych przez nauczyciela lub kolegów

·          Zajęcia odbywają się również w małych zespołach, aby dotrzeć do każdego dziecka indywidualnie, dostosowując pracę  do jego własnych potrzeb i możliwości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 8 im Jana Brzechwy  w Kołobrzegu

Przedszkole czynne jest w godzinach 630 – 1630

Podstawę Programowa realizujemy w godzinach 630 – 1230

Godziny realizacji

Realizowane treści

630 – 1230

 

Realizacja zadań wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Nie mniej 72 min

I.                     Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Nie mniej:

·          72 min dzieci starsze

·         90  min dzieci młodsze

II.                    Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne.

Nie więcej 72 min

III.                  Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów i sprzętów.

Nie mniej 144 min

IV.                  Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne.

1230 - 1630

·         Tworzenie sytuacji wspierających rozwój dzieci

·         Realizacja programów autorskich i innowacji

·         Koła zainteresowań

·         Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień – zajęcia dodatkowe z instruktorami.

·         Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.

·         Aktywność własna dzieci

·         Odbieranie dzieci.

 

 

Posiłki w przedszkolu

800 – 830

·         Śniadanie gr. IV, V,VI,VII

8.40 – 9.00

·         Śniadanie gr. I, II, III

1030 – 1100

·         II Śniadanie  gr. IV, V, VI, VII

 

1115 – 1145

·         II Śniadanie  gr. I, II, III

 

13.15 – 13.45

·         Obiad gr. IV, V, VI, VII

 

14.00 – 14.30

·         obiad gr. I, II, III

 

 

 

PLANOWANIE PRACY

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

·         realizację podstawy programowej

·         realizację programu edukacyjnego

·         realizację programów obowiązujących w przedszkolu

·         działania zorientowane na dziecko – wspomaganie i rozwijanie

·         wyniki diagnozy i obserwacji dzieci

·         ewaluację działań

·         aktualne pory roku

·         święta i uroczystości

·         tradycje przedszkola i środowiska lokalnego

 

ZASADY PRACY PRZEDSZKOLA

 

W przedszkolu realizuje się obowiązujące treści programowe  poprzez :

 

v  zabawę

v  wykorzystanie metod   aktywnych ,twórczych i empirycznych, innowacji

v  wybranie metod nieaktywnych  - zadaniowych, naśladowczych, sytuacyjnych,

v  wybrane  przez nauczyciela formy uwzględniające wszechstronny rozwój dziecka

Do metod tych należą:

v   Ruch rozwijający W. Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu

v  opowieść ruchowa

v  gry i zabawy Vopel

v  metoda R. Orffa i Labana

v  pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza

v  Kinezjologia edukacyjna Dennisona-  ćwiczenia ruchowe , graficzne relaksacyjne aktywizujące proces uczenia się

v  metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

v  relaksacja, masażyki

v  techniki parateatralne,

v  bajko terapia

v  doświadczenia i eksperymentu

v  Metoda samodzielnych doświadczeń  -stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do spontanicznej zabawy i innych działań, swobodnego wypowiadania się, poszukiwania. Nauczyciel pełni rolę czynnego obserwatora, pomocnika oraz doradcy.

v  Metoda kierowania własną aktywnością dziecka - inspirowanie działalności dziecka sugestią, zachętą, budzeniem zainteresowania (zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze).

v  Metoda zadań stawianych do wykonania - pobudzanie aktywności dziecka w kierunku z góry przewidzianym przez nauczyciela. Zadania skłaniają dzieci do podejmowania działań, dzięki którym zdobywają nowe umiejętności i wiedzę, rozwijają myślenie.

 

Nauczyciele realizują wybrany program edukacyjny, program wychowawczy, profilaktyki oraz  własne  programy autorskie i  innowacje  według zatwierdzonego zestawu programów obowiązujących w przedszkolu.

 

 

POZYTYWNE EFEKTY PRACY:

1.        Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach

2.        Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni

3.         Wyzbywają  się nieśmiałości, co ma wpływ na odporność emocjonalną – radzenie sobie w sytuacjach trudnych

4.         Przejawiają gotowość do nauki czytania i pisania

5.         Rozwijają poczucia rytmu, koncentracji i uwagi

6.        Pozytywne osiągnięcia naszych dzieci w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEMY MOTYWACYJNE

 

STOSOWANE NAGRODY

 

1.        Pochwała indywidualna

2.        Pochwała przed cała grupą

3.        Pochwała przed rodzicami

4.        Nagroda wg ustalonego sytemu motywacyjnego w danej grupie – serduszka, punkty, biedroneczki, znaczki, słodycze itp.

5.        Nagroda poprzez sprawieni sobie przyjemności wybrania nagrody

 

 

STOSOWANE KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD

 ( KARY)

1.        Kara naturalna  - zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody

2.        Odmówienie dziecku przyjemności

3.        Czasowe odbieranie przyznanego przywileju

4.        Krzesełko przemyśleń – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania

 

 

 

SPOSOBY PRZEKAZYWANIA   INFORMACJI

 

1.        Na tablicy ogłoszeń

2.        Indywidualnie

3.        Na zebraniach grupowych

4.        Na stronie internetowej

5.        Kserokopia dokumentów

6.        Dokumenty do wglądu

7.        Gazetka, folder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIAGNIĘĆ DZIECI

 

 

1.        Obserwacja bieżąca

2.        Obserwacja wytworów prac dzieci

3.        Prezentacja umiejętności

4.        Diagnoza  obserwowanych  cech rozwojowych

5.        Diagnoza umiejętności szkolnych – gotowość szkolna ( 5-6-latki)

 

 

 

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECKA

 

1.        Zebrania grupowe

2.        Rozmowy indywidualne, konsultacje

3.        Karta informacji  o umiejętnościach dziecka

4.        Arkusze informacji o uzyskaniu gotowości szkolnej

5.        Spotkania zespołów ppp.

6.        Wywieszanie prac dzieci

7.        Prezentacje podczas uroczystości i imprez okolicznościowych

8.        Udział w zajęciach otwartych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZINĄ

 

1.        Udział w życiu przedszkola :

·         konkursy,

·         uroczystości,

·          festyny

·         wycieczki

·         czytanie dzieciom w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom

2.        Współpraca z Radą Rodziców

3.        Wspomaganie w decyzjach dotyczących organizacji pracy

4.        Udział w zebraniach  grupowych i  zajęciach otwartych

5.        Poradnictwo specjalistyczne

6.        Konsultacje indywidualne , zebrania grupowe, zajęcia otwarte

7.        Pomoc finansowa  i materialna

8.        Angażowanie w prace remontowe

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

1.        Instytucje oświatowe :

·         szkoły podstawowe w rejonie przedszkola

·         przedszkola publiczne i niepubliczne

·         Biblioteka dziecięca

·         szkoła muzyczna

·         Żłobek Krasnal

2.        Instytucje lokalne:

·         Policja

·         Straż Pożarna

·         Muzeum Oręża Polskiego

·         Galeria Sztuki Współczesnej

·         Poczta, gabinety zdrowia, sklepy

3.        Instytucje wspomagania rodziny:

·         Caritas

·         Mops

4.        Instytucje rozwoju dzieci:

·         Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

·         Urząd Miasta

·         Filharmonia koszalińska

·         Teatry

·         Pasieka zawodowa – Andrzej Falk, nadleśnictwo Gościno

MODEL ABSOLWNTA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

 

DZIECKO WYKAZUJE:

 

Ø  motywacje do uczenia się i wysiłku intelektualnego

Ø  zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego

Ø  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości i uważnego słuchania

Ø  umiejętność  koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość

Ø  umiejętność radzenia sobie  z trudnościami ( nie zniechęca się, gdy mu coś się nie uda, podejmuje próby radzenia sobie  z zadaniami)

Ø  umiejętność współpracy w grupie ( podporządkowuje si poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi)

Ø  tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

Ø  samodzielność

Ø  odporność na stres ( sytuacje problemowe, konflikty z kolegami )

 

DZIECKO POSIADA:

 

Ø  zdolność do obdarzania nauczycielki i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały  dla innych sposób

Ø  wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

Ø  podstawową wiedzę o świecie

 

 

 

DZIECKO UMIE:

 

Ø  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

Ø  posługiwać się zdobyczami techniki ( RTV, komputer, i inne)

 

DZIECKO ROZUMIE, ZNA:

 

Ø  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi

Ø  zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

Ø  zasady kultury, współżycia, postępowania

Ø  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe

Ø  potrzebę szanowania przyrody i środowiska ( prezentuje postawę proekologiczną)

Ø  przestrzega ww. praw i zasad

 

 

DZIECKO NIE OBAWIA SIĘ:

 

Ø  występować publicznie

Ø  reprezentować grupę, przedszkole

Ø  chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi sukcesami

Ø  wykazywać inicjatywę w działaniu

Ø  wyrażania swoich uczuć

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

 

ZAJECIA ORGANIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE:

 

1.        Religia

2.        Zajęcia logopedyczne

3.        Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

4.        Rytmika

5.        Język angielski

 

 

 

 

ZAJĘCIA WSPIERAJACE  ZDOLNOŚCI I ZAINERESOWANIA DZIECI:

 

1.        Zajęcia lingwistyczne

2.        Kółko plastyczne

3.        Klub ekologa

4.        Koło matematyczne

5.        Zespół Roztańczona Ósemeczka

6.        Zespół piłki nożnej FC Tygrysy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROWIE, EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

 

*        Opiekę nad dziećmi sprawujemy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

*        W ramach bezpieczeństwa realizujemy projekty : Bezpieczny przedszkolak, Bezpieczne wakacje,

*        Na spacery i wycieczki zakładamy kamizelki odblaskowe lub odblaski

*        O bezpieczeństwie mówią nam strażacy, policjanci, pracownicy służby zdrowia.

*        Corocznie organizujemy akcję nasadzeń nowych roślin – krzewów, roślin jadalnych,

*        Zakładamy i pielęgnujemy klomby, ogródki działkowe, sad owocowy

*        Współpracujemy z nadleśnictwem, samorządem lokalnym,  dzięki temu mamy świeże sadzonki roślin

*        Współpracujemy z Pasieką w Siemyślu, organizujemy obchody Dnia Pysznego Miodu i spożywamy go przy różnych okazjach

*         

*        Posiadamy salę gimnastyczną, w której prowadzone są zajęcia gimnastyczne, rytmika i zajęcia korekcyjne

*        Jadłospisy ustala szef kuchni wraz z intendentem w oparciu o książki z zakresu zdrowego żywienia uwzględniając upodobania dzieci

*        Do posiłków dzieci wykorzystują wyhodowane przez siebie warzywa – szczypior, koper, pietruszkę

 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

 

Kadra przedszkolna postawiła na nowoczesny rozwój dzieci przedszkolnych

 

*        Zajęcia z języka angielskiego prowadzone sa w każdej grupie przez zatrudnionego specjalistę zgodnie z podstawą programową  

*        Dodatkowo zajęcia lingwistyczne  prowadzone są w grupach przez nauczyciela wychowawcę  i codziennie utrwalane 

*        Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

 

Koncepcja pracy została zaakceptowana przez :

Radę Pedagogiczną – w dniu 31 sierpnia 2012 r.

Radę Rodziców –        w dniu 13 września 2012 r.