Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

 

REJESTR DOKUMENTÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

W KOŁOBRZEGU

 

 

Kategoria dokumentów

Rodzaj dokumentów

Dokumentacja organizacyjna placówki

– Statut placówki

– Arkusz organizacyjny

– Księga uchwał Rady Pedagogicznej

– Regulamin Rady Pedagogicznej

– Regulamin Rady Rodziców

– Księga zarządzeń dyrektora

– System informacji oświatowej SIO

Dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki

– Księga wychowanków,

– Dzienniki zajęć,

– Dzienniki zajęć dodatkowych,

– Dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

– Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,

– Księga protokołów posiedzeń Rady Rodziców,

– Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego,

– Plan doskonalenia nauczycieli,

– Plan nadzoru pedagogicznego,

– Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Dokumentacja kadrowa

– Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli

Dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp

– Księga obiektu – aktualne wpisy wyników przeglądu,

– Księga kontroli sanitarnej,

– Instrukcja przeciwpożarowa,

– Instrukcja obsługi urządzeń,

– Sprawozdania z przeglądów wewnętrznych bhp oraz przeglądu warunków pracy i nauki,

– Rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe,

– Rejestr wypadków i dokumenty powypadkowe